Vuosi 2017

Emoyhtiön rahavirtalaskelma

 

euroa

2017

2016

Liiketoiminnan rahavirta

   

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja

-46 555 639,67

-164 412 634,25

Oikaisut:

   
 

Poistot ja arvonalentumiset

1 122 294,14

1 085 094,86

 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot

25 321,11

1 363 391,44

 

Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)

1 804 318,18

-9 317 845,84

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

33 600 000,00

158 832 534,62

 

Muut oikaisut

-519 529,16

-574 500,77

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-10 523 235,40

-13 023 959,94

       
 

Korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+)

-1 491 952,00

-6 258 705,31

 

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+)

-182 015,53

106 507,61

 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)

-2 056,00

4 386,96

 

Korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

-600 298,00

1 252 486,20

 

Pitkäaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

-596 503,15

2 029 882,61

Käyttöpääoman muutos

-2 872 824,68

-2 865 441,93

       

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-13 396 060,08

-15 889 401,87

       
 

Maksetut korot

-5 214 118,30

-12 529 507,63

 

Saadut korot

5 917 872,85

9 566 978,65

 

Muut rahoituserät

-585 394,84

630 990,33

 

Maksetut verot

-4 877 859,00

-15 621 385,37

Rahoituserien ja verojen rahavirta

-4 759 499,29

-17 952 924,02

       

Liiketoiminnan rahavirta (A)

-18 155 559,37

-33 842 325,89

       

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-547 571,41

-1 163 624,27

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot

0,00

0,00

Investoinnit muihin sijoituksiin

-8 778 320,46

-2 500,00

Luovutustulot muista sijoituksista

10 280,00

4 958 977,54

Myönnetyt lainat

-18 665 836,60

-48 982 813,77

Lainasaamisten takaisinmaksut

17 719 914,79

22 501 839,66

Saadut osingot

156 161,00

192 416,00

Investointien rahavirta (B)

-10 105 372,68

-22 495 704,84

       

Lyhytaikaisten lainojen nostot

64 671 662,02

0,00

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-99 881 255,73

-64 641 007,62

Pitkäaikaisten lainojen nostot

59 863 435,98

0,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

0,00

-149 698 500,00

Maksetut osingot

-60 000 000,00

-18 000 000,00

Saadut ja maksetut konserniavustukset

28 500 000,00

111 700 000,00

Rahoituksen rahavirta (C)

-6 846 157,73

-120 639 507,62

       

Rahavarojen muutos (A+B+C)

-35 107 089,78

-176 977 538,35

Konsernitilien saldon muutos

8 625 577,19

56 604 306,64

Fuusiossa saadut rahavarat

0,00

0,00

Rahavarojen muutos

-26 481 512,59

-120 373 231,71

       

Rahavarat tilikauden alussa

144 240 874,52

264 614 106,23

Rahavarat tilikauden lopussa

117 759 361,93

144 240 874,52