Vuosi 2017

22. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet

2017

2016

Takaukset

226 982 368,00

257 896 481,00

Yhteensä

226 982 368,00

257 896 481,00

   

Muiden puolesta annetut vakuudet

  

Takaukset

  

Muut

0,00

0,00

Yhteensä

0,00

0,00

   

Leasingvastuista maksamatta olevat määrät

  

Erääntyy seuraavana vuonna

69 106,57

120 726,82

Myöhemmin maksettavat

98 427,06

85 156,05

Yhteensä

167 533,63

205 882,87

   

Vuokravastuut

815,00

815,00

   

Muut vastuusitoumukset

26 424,00

26 424,00

   

Johdannaissopimukset

  
   

Valuuttatermiinit

  

Käypä arvo

-168 846,28

-22 766,52

Nimellisarvo

10 281 984,28

4 569 869,96

   

Koronvaihtosopimukset

  

Käypä arvo

-868 397,03

0,00

Nimellisarvo

60 000 000,00

0,00

   

Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaamiseen ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Valuuttatermiineillä suojataan tytäryhtiöiden rahoitukseen liittyviä valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja. Yhtiö suojaa tytäryhtiöiden rahoituksesta aiheutuvan transaktioposition pääsääntöisesti kokonaan. Koronvaihtosopimuksella on vaihdettu yhtiön pitkäaikainen vaihtuvakorkoinen laina kiinteäkorkoiseksi.

   

Oikeudenkäynnit

Vuosina 2011 ja 2012 seitsemän rahoitusalan laitosta nosti kanteen ensisijaisesti Postia ja toissijaisesti Postia ja Suomen valtiota vastaan korvauksen saamiseksi Postin vuosilta 1999-2014 postipalveluista perimien arvonlisäverojen osalta. Kanne perustuu väitteeseen, että Suomen arvonlisäverolaki olisi ollut ja olisi edelleen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastainen. Posti on nostanut regressikanteen Suomen valtiota vastaan vaatien valtiota korvaamaan Postille rahoitusalan laitosten vireille panemassa oikeudenkäynnissä Postin mahdollisesti maksettavaksi määrättävät summat. Regressikanteen käsittely on lepäämässä rahoitusalan laitosten kanteen käsittelyn päättymiseen saakka.

   

Kanteet on hylätty kokonaisuudessaan Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 18.9.2015 sekä Helsingin hovioikeuden päätöksellä 14.9.2017. Hovioikeuteen valituksen tehneestä kuudesta kantajatahosta yksi tyytyi hovioikeuden päätökseen. Viisi kantajatahoa on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Kantajien vaatimien korvausten määrä on yhteensä noin 99 miljoonaa euroa ja niille vaatimusten mukaisten korkojen määrä 31.12.2017 oli noin 61 miljoonaa euroa.

   

Lopullisten päätösten saaminen oikeudenkäynneissä voi kestää useita vuosia. Posti katsoo, että kantajien väitteet ovat perusteettomia, eikä ole kirjannut saamisia eikä varauksia tilinpäätökseensä esitettyjen vaatimusten perusteella.