Vuosi 2017

8. Rahoitustuotot ja -kulut

 

Rahoitustuotot

2017

2016

Osinkotuotot

156 161,00

192 416,00

Korkotuotot

   
 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

1 391 354,14

4 845 837,34

 

Lainat ja saamiset

3 277 902,07

5 762 352,44

 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

261 092,93

735 916,86

Muut rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä

1 458 357,03

1 286 775,83

Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

73 357,50

33 285,84

Valuuttakurssivoitot

   
 

Korolliset saamiset ja lainat

890 013,48

7 343 792,52

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

227 487,96

292 102,90

Käyvän arvon muutos suojatusta lainasta

0,00

539 259,54

Yhteensä

7 735 726,11

21 031 739,27

       

Rahoituskulut

   

Korkokulut

   
 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

5 048 070,81

10 547 512,47

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

30 125,79

740 366,27

Muut rahoituskulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista

585 393,84

687 239,86

Myyntitappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

370,00

333 720,00

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

   
 

Joukkovelkakirjat ja rahamarkkinasijoitukset

951 377,41

515 136,36

 

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa

0,00

1 897 236,73

Valuuttakurssitappiot

   
 

Korolliset saamiset ja lainat

3 245 392,33

407 210,37

 

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa

405 621,01

283 320,66

Arvonalennukset lainoista ja muista saamisista

32 873 693,10

155 134 685,33

Yhteensä

43 140 044,29

170 546 428,05

       
   

2017

2016

Käyvän arvon rahastoon kirjatut sijoitusten arvonmuutokset tappio (-)/voitto (+)

-126 726,00

25 454,00

 

Laskennallinen vero edellisestä

25 345,20

-5 090,80

       

Käyvän arvon rahastoon kirjatut suojaavien korkojohdannaisten arvonmuutokset tappio (-)/voitto (+)

-868 397,00

-

 

Laskennallinen vero edellisestä

173 679,40

-

       
       

9. Konserniavustukset


 

2017

2016

Saadut konserniavustukset

44 000 000,00

28 500 000,00

Annetut konserniavustukset

-53 000,00

0,00

Yhteensä

43 947 000,00

28 500 000,00

   

10. Tuloverot

 

 

2017

2016

Tuloverot konserniavustuksista

8 789 400,00

5 700 000,00

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

-2 868 056,94

-1 858 840,27

Tuloverot edellisiltä vuosilta

-9 788,20

-3 821 614,59

Laskennallisen verosaatavan muutos

150 891,17

7 250 303,81

Yhteensä

6 062 446,03

7 269 848,95