Vuosi 2017

Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

           
               
 

IFRS-tunnuslukujen lisäksi konserni raportoi oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen parantaakseen raportoitujen lukujen vertailukelpoisuutta sekä erityiserien läpinäkyvyyttä oikaisemalla liiketuloksesta erät, jotka poikkeavat tavanomaisesta liiketoiminnasta. Johto uskoo, että oikaistut tunnusluvut antavat tarkoituksenmukaista lisätietoa liiketoiminnan tuloksellisuudesta sekä johdolle että sijoittajille. Oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos ovat myös keskeisiä tunnuslukuja yhtiön sisäisessä raportoinnoissa.

       
 

Oman pääoman tuotto, %

100 x

tilikauden tulos (12 kk liukuva)

     

oma pääoma (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)

               
 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x

tulos ennen veroja (12 kk liukuva)

+ korkokulut ja muut rahoituskulut (12 kk liukuva)*

     

oma pääoma yhteensä + korolliset velat (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)

               
 

* Korko- ja muut rahoituskulut ilman realisoitumattomia tappioita rahoitusveloista ja korkojohdannaisista vähennettynä korkojohdannaisten korkotuotoilla ja realisoitumattomilla voitoilla rahoitusveloista.

               
 

Omavaraisuusaste, %

100 x

oma pääoma yhteensä

     

taseen loppusumma - saadut pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset ennakot

               
 

Nettovelkaantumisaste, %

100 x

nettovelka

     

oma pääoma yhteensä

               
 

Nettovelka

 

korolliset lainat - likvidit varat - saamistodistukset

 

Korolliset velat

 

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat

 

Käyttökate

 

Käyttökate on liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia.

    
 

Oikaistu käyttökate

 

Oikaistu käyttökate on käyttökate oikaistuna erityiserillä.

    
 

Oikaistu liiketulos

 

Oikaistu liiketulos on liiketulos oikaistuna erityiserillä.

    
   
 

Erityiserät

 

Konserni luokittelee erityiseriksi liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, merkittävät omaisuuserien arvonalentumistappiot, liikearvon ja liiketoimintojen yhdistelyssä tehdyt hankintamenon kohdistuksen arvonalennukset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot, liiketoimintojen yhdistelystä johtuvat tuloslaskelmaan kirjattavat hankintahetken jälkeiset muutokset hankintahinnassa sekä muut olennaiset erät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.

 

Likvidit varat

 

Likvidit varat koostuvat rahavaroista, rahamarkkinasijoituksista ja sijoituksista joukkovelkakirjalainoihin.

 

Bruttoinvestoinnit

 

Bruttoinvestoinnit sisältää aineettomien, aineellisten ja rahoitusleasinghyödykkeiden lisäykset sekä yrityshankintojen hankintamenot.

               
 

Osakekohtainen tulos, euroa

 

tilikauden tulos emoyhtiön omistajille

     

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella