Vuosi 2017

Konsernin rahavirtalaskelma

 

miljoonaa euroa

Liite

2017

2016

2015, oikaistu

Tilikauden tulos

 

-44,3

23,2

35,1

Oikaisut:

       
 

Poistot

7

75,8

79,3

80,5

 

Arvonalentumiset

7

35,4

6,1

11,9

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot

3

-3,6

-16,1

-46,4

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot

6

8,3

0,5

1,5

 

Rahoitustuotot

8

-3,8

-10,9

-13,9

 

Rahoituskulut

8

12,3

13,9

25,7

 

Tuloverot

9

7,4

6,3

7,2

 

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

 

12,8

-9,8

8,2

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

 

100,4

92,6

109,8

           
 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

15

-24,2

-12,7

2,4

 

Vaihto-omaisuuden muutos

14

-0,8

0,9

0,2

 

Osto- ja muiden velkojen muutos

20

29,1

7,9

-20,1

Käyttöpääoman muutos

 

4,1

-3,9

-17,5

           

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

 

104,4

88,7

92,4

           
 

Maksetut korot

8

-7,4

-12,5

-15,6

 

Saadut korot

8

2,9

7,7

7,0

 

Muut rahoituserät

8

0,8

-2,1

1,0

 

Maksetut verot

9

-4,7

-18,7

-3,0

Rahoituserien ja verojen rahavirta

 

-8,4

-25,6

-10,6

Liiketoiminnan rahavirta

 

96,0

63,1

81,9

           

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

10

-13,2

-14,5

-17,7

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin

12

-54,4

-40,9

-34,7

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

10, 12

7,4

69,7

122,2

Hankitut liiketoiminnot vähennettynä hankituilla rahavaroilla

2

-9,4

-36,8

-3,5

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla

2

-7,1

8,4

14,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

21

39,3

48,6

-42,0

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

21

15,0

40,3

-83,0

Muu investointien rahavirta

 

2,0

2,0

4,0

Investointien rahavirta

 

-20,4

76,7

-40,4

           

Lyhytaikaisten lainojen nostot

21

39,9

-

4,3

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

21

-99,9

-159,1

-

Pitkäaikaisten lainojen nostot

21

60,3

-

-

Rahoitusleasingvelkojen maksut

21

-12,7

-11,6

-12,2

Maksetut osingot

 

-60,0

-18,0

-

Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa

 

1,5

-

-

Rahoituksen rahavirta

 

-70,9

-188,6

-8,0

           

Rahavarojen muutos

 

4,7

-48,9

33,4

           

Rahavarat tilikauden alussa

 

82,0

130,1

98,7

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

 

-0,7

0,8

-0,3

Myytävänä olevaksi luokiteltujen erien rahavarat

16

-

-

-1,8

Rahavarat  tilikauden lopussa

 

86,0

82,0

130,1