Vuosi 2017

Konsernin tase

 

Varat

       

miljoonaa euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015, oikaistu

Pitkäaikaiset varat

       

Liikearvo

10

180,7

213,7

186,0

Muut aineettomat hyödykkeet

10

56,9

60,7

50,7

Sijoituskiinteistöt

11

9,1

9,7

10,3

Aineelliset hyödykkeet

12

346,4

360,5

406,0

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

21

3,5

6,1

6,3

Pitkäaikaiset saamiset

21

1,4

2,6

1,5

Laskennalliset verosaamiset

13

11,0

13,6

23,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

609,0

667,0

684,2

         

Lyhytaikaiset varat

       

Vaihto-omaisuus

14

4,8

4,0

4,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset

15

314,2

295,6

264,3

Tuloverosaamiset

 

1,5

4,2

1,0

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

21

77,4

132,8

224,1

Rahavarat

21

86,0

82,0

130,1

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

483,9

518,6

624,2

         

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät

16

-

-

3,6

         

Varat yhteensä

 

1 092,9

1 185,6

1 311,9

         

Oma pääoma ja velat

       

miljoonaa euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015, oikaistu

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

       

Osakepääoma

17

70,0

70,0

70,0

Käyttörahasto

17

142,7

142,7

142,7

Käyvän arvon rahasto

17

-0,8

0,1

0,1

Muuntoerot

17

-90,6

-83,5

-103,6

Kertyneet voittovarat

 

370,9

479,2

474,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

492,3

608,4

583,2

         

Määräysvallattomien omistajien osuus

 

0,3

-

-

Oma pääoma yhteensä

 

492,6

608,4

583,2

         

Pitkäaikaiset velat

       

Laskennalliset verovelat

13

23,7

26,6

23,1

Pitkäaikaiset korolliset lainat

21

70,5

19,8

126,7

Muut pitkäaikaiset velat

20

16,8

13,9

10,3

Saadut ennakot

20

14,0

16,8

16,6

Pitkäaikaiset varaukset

19

20,6

14,3

17,0

Eläkevelvoitteet

18

11,8

11,9

11,6

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

157,4

103,3

205,3

         

Lyhytaikaiset velat

       

Lyhytaikaiset korolliset lainat

21

49,5

112,3

163,6

Ostovelat ja muut velat

20

317,6

298,1

282,0

Saadut ennakot

20

68,7

60,0

51,7

Tuloverovelat

 

0,2

0,0

14,8

Lyhytaikaiset varaukset

19

6,9

3,5

10,2

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

442,9

473,9

522,4

         

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat

16

-

-

1,0

         

Velat yhteensä

 

600,3

577,2

728,7

         

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

1 092,9

1 185,6

1 311,9