Vuosi 2017

1. Toimintasegmentit

 

Postin raportoitaviin segmentteihin sisältyy neljä toimintasegmenttiä: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Toimintasegmentit perustuvat niiden palveluihin, tuotteisiin ja markkinoihin ja niitä johdetaan erillisinä liiketoimintaryhminä. Posti Group Oyj:n toimitusjohtaja on ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista.

               

Postipalveluiden ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden toimintasegmentit on yhdistetty yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi, jonka nimi on Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut. Yhtiö raportoi tuloksen seuraavien raportoitavien segmenttien mukaan: Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Yhdistetyillä toimintasegmentillä on pääosin yhteiset operatiiviset toiminnot, kuten tuotanto, palvelupisteverkosto ja asiakaspalvelu. Nämä muodostavat suurimman osan yhdistetyn segmentin kustannuksista, joten niiden taloudelliset tulokset ovat riippuvaisia yhteisten kustannusten kohdistusperusteita. Taloudellisten ominaispiirteiden ja yhteistuotannon lisäksi yhdistetyt toimintasegmentit ovat samankaltaisia myös palveluiltaan, asiakkailtaan sekä jakelukanaviltaan.

               

OpusCapitassa toteutettiin tilikaudella merkittäviä rakennejärjestelyjä. OpusCapita myi syyskuussa taloushallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavan Finance and Accounting Outsourcing -liiketoiminnan. Tämän lisäksi Ruotsin, Norjan ja Puolan digitointi ulkoistettiin lokakuussa yhdysvaltalaiselle BancTecille. OpusCapitan dokumenttien ja laskujen lähetys sekä Suomen digitointi siirrettiin osaksi Postipalvelut-liiketoimintaryhmää 1.10.2017 alkaen. Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminta toimii omana kokonaisuutenaan OpusCapita -segmentissä. Segmenttiraportointia on muutettu vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta. Muutokset on esitetty takautuvasti 1.1.2015 alkaen pidemmän aikavälin vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

               

Ylin operatiivinen päätöksentekijä arvioi toimintasegmenttien tuloksellisuutta oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liikevoiton perusteella. Ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle raportoidaan myös segmenttien liikevaihto sekä niiden varat. Segmenteille kohdistetaan pitkä- ja lyhytaikaiset operatiiviset varat ja operatiiviset velat sisältäen korottomat velat ja varaukset. Operatiiviset erät ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Investointeihin sisältyvät pitkäaikaisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäykset, mukaan lukien rahoitusleasinghyödykkeet, sekä yritys- ja liiketoimintakaupat.

               

Johdon sisäisessä raportoinnissa käytetyt arvostus- ja jaksotusperiaatteet ovat Postin laskentaperiaatteiden mukaiset. Segmenttien väliset liiketoimet ovat markkinaehtoisia.

               

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut

Postipalvelut

Postipalvelut vastaa kirje-, lehti- ja markkinointipalveluista sekä dokumenttien lähetys- ja digitointipalveluista. Kirjepalvelut vastaa postimerkeistä, postinohjauspalveluista, Netpostista, kansainvälisestä postiyhteistyöstä ja yrityksille ja kuluttajille tarjottavista kirjepalveluista. Lehtipalvelut tarjoaa yritysasiakkaille sanoma-, aikakaus- ja kaupunkilehtien jakelupalveluita. Markkinointipalvelut tarjoaa yrityksille palveluja osoitteelliseen ja osoitteettomaan suorajakeluun sekä lisäarvopalveluja, kuten rekisteripalvelut, kohderyhmät, verkon yli tilattavat painotuotteet sekä Kontakti-palvelu. Posti Messaging tarjoaa digitointipalveluita, sähköiset arkistot sekä laskujen ja muiden dokumenttien monikanavaisen lähettämisen palveluita.

               

Paketti- ja logistiikkapalvelut

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmä vastaa kokonaisvaltaisista toimitusketjuratkaisuista, paketti- ja verkkokaupan palveluista, yritysten kuljetuspalveluista sekä varastoinnista ja lisäpalveluista. Liiketoimintaryhmä on markkinajohtaja Suomen B2C- ja B2B-paketeissa sekä varastointipalveluissa. Kuljetuspalveluissa liiketoimintaryhmä on Suomen kolmen suurimman toimijan joukossa.

               

Itella Venäjä

Itella Venäjä tarjoaa kattavat logistiikkapalvelut sekä venäläisille että kansainvälisille yrityksille. Itella on varastoinnissa markkinajohtaja Venäjällä. Itella tarjoaa lisäksi maantie-, lento-, meri- ja junarahtipalveluja, tullauspalveluja sekä logistiikkapalveluja verkkokauppiaille. Itella Venäjään kuuluvat myös Itella Connexions, joka on yksi Venäjän suurimmista suoramarkkinointiin erikoistuneista yrityksistä sekä MaxiPost, joka tarjoaa kuljetuspalveluita verkkokauppojen asiakkaille.

               

OpusCapita

OpusCapita keskittyy hankinnan, maksamisen ja kassanhallinnan globaaleihin ratkaisuihin tavoitteenaan tulla johtavaksi toimijaksi yritysten välisessä ostamisen ja maksamisen globaalissa ekosysteemissä. OpusCapita toimii Suomessa, Skandinaviassa, Latviassa, Puolassa, Saksassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa ja sen ohjelmistoja käytetään globaalisti.

               

Muu toiminta ja kohdistamattomat erät

Toimintasegmenttien lisäksi Postilla on konsernin pääkonttoritoiminnot, keskitetyt tukitoiminnot sekä kiinteistöyhtiö Posti Kiinteistöt Oy, joka omistaa kiinteistöjä Suomessa ja tarjoaa kiinteistöjen hallintopalveluita liiketoiminnoille. Nämä keskitetyt toiminnot ja muut konsernitason kustannukset mukaanlukien rahoitustoiminta raportoidaan muissa toiminnoissa ja kohdistamattomissa erissä. Muu toiminta sisältää myös syyskuussa 2017 myydyn taloushallinnon ulkoistusliiketoiminnan myyntiä edeltävältä ajanjaksolta.

               

Oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos

Posti esittää oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen, joista se on oikaissut eri kausien välistä vertailukepoisuutta parantaakseen olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Ylin operatiivinen päätöksentekijä arvioi segmenttien tuloksellisuutta ensisijaisesti näiden mittarien perusteella. Erityiserät sisältävät liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, merkittävät omaisuuserien arvonalentumistappiot ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot, yrityshankintojen ehdollisten kauppahintaerien muutokset sekä muut olennaiset erät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.

               

2017

             

miljoonaa euroa

Posti-, paketti- ja logistiikka-palvelut

Itella

Venäjä

Opus-

Capita

Segmentit

yhteensä

Muu

toiminta ja

kohdista-

mattomat

Elimi-

noinnit

Konserni yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle

1 447,5

119,1

62,5

1 629,0

18,0

 

1 647,0

Segmenttien välinen myynti

1,2

0,1

2,2

3,5

5,5

-9,0

 

Liikevaihto

1 448,7

119,1

64,7

1 632,5

23,5

-9,0

1 647,0

               

Käyttökate

102,2

-14,4

-3,6

84,2

-0,6

 

83,7

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:

             

Henkilöstön uudelleenjärjestelyt

3,8

0,3

0,7

4,9

0,1

 

5,0

Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, voitto (-) /tappio (+)

     

0,0

8,1

 

8,1

Varaukset tappiollisista sopimuksista

 

17,7

 

17,7

-1,1

 

16,6

Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa

     

0,0

2,5

 

2,5

Muut erityiserät

0,2

 

0,3

0,5

2,2

 

2,7

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä

4,1

18,0

1,0

23,1

11,8

 

35,0

Oikaistu käyttökate

106,3

3,7

-2,6

107,4

11,2

 

118,6

               

Liiketulos

49,3

-21,5

-35,9

-8,1

-19,4

 

-27,5

Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:

             

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät

4,1

18,0

1,0

23,1

11,8

 

34,9

Arvonalentumiset

7,0

0,0

26,9

33,9

1,1

 

35,0

Erityiserät yhteensä

11,1

18,0

27,9

57,0

12,9

 

69,9

Oikaistu liiketulos

60,4

-3,5

-7,9

48,9

-6,5

 

42,4

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-9,4

Tilikauden voitto/tappio ennen veroja

           

-36,9

               

Varat

616,6

138,6

101,4

856,7

239,1

-2,9

1 092,9

Velat

383,7

29,4

12,9

426,0

177,2

-2,9

600,3

               

Investoinnit

28,3

2,3

4,3

34,9

38,4

 

73,3

Poistot

45,5

7,0

5,3

57,8

18,0

 

75,8

Arvonalentumiset

7,5

0,2

26,9

34,6

0,8

 

35,4

Henkilöstö kauden lopussa

16 615

2 329

404

19 348

666

 

20 014

Henkilöstö kauden lopussa, FTE

13 605

2 281

392

16 278

655

 

16 932

               

2016, oikaistu

             

miljoonaa euroa

Posti-, paketti- ja logistiikka-palvelut

Itella

Venäjä

Opus-

Capita

Segmentit

yhteensä

Muu

toiminta ja

kohdista-

mattomat

Elimi-

noinnit

Konserni yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle

1 414,2

104,6

60,4

1 579,2

28,4

 

1 607,6

Segmenttien välinen myynti

1,8

0,0

1,6

3,4

8,5

-11,9

 

Liikevaihto

1 416,0

104,6

62,0

1 582,7

36,8

-11,9

1 607,6

               

Käyttökate

93,4

3,9

2,1

99,4

16,7

 

116,0

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:

             

Henkilöstön uudelleenjärjestelyt

16,2

0,4

1,0

17,6

1,3

 

18,9

Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, voitto (-) /tappio (+)

-2,8

   

-2,8

-10,6

 

-13,4

Varaukset tappiollisista sopimuksista

 

-1,7

 

-1,7

1,6

 

0,0

Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa

2,7

   

2,7

1,4

 

4,1

Muut erityiserät

-0,6

   

-0,6

1,6

 

1,1

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä

15,6

-1,3

1,0

15,3

-4,6

 

10,7

Oikaistu käyttökate

109,0

2,6

3,1

114,7

12,0

 

126,7

               

Liiketulos

42,5

-2,7

-2,5

37,3

-6,6

 

30,7

Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:

             

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät

15,6

-1,3

1,0

15,3

-4,6

 

10,7

Arvonalentumiset

3,8

 

0,3

4,1

1,6

 

5,7

Erityiserät yhteensä

19,4

-1,3

1,3

19,4

-3,0

 

16,4

Oikaistu liiketulos

61,9

-4,0

-1,2

56,8

-9,7

 

47,1

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-1,2

Tilikauden voitto/tappio ennen veroja

           

29,5

               

Varat

597,7

153,5

130,0

881,1

306,9

-2,4

1 185,6

Velat

356,3

23,0

8,6

387,9

191,7

-2,4

577,2

               

Investoinnit

35,9

4,7

33,9

74,4

26,0

 

100,4

Poistot

46,5

6,5

4,6

57,6

21,6

 

79,2

Arvonalentumiset

4,4

0,0

0,0

4,4

1,7

 

6,1

Henkilöstö kauden lopussa

16 423

2 389

351

19 163

1 334

 

20 497

Henkilöstö kauden lopussa, FTE

14 508

2 377

343

17 228

1 291

 

18 519

               

2015, oikaistu

             

miljoonaa euroa

Posti-, paketti- ja logistiikka-palvelut

Itella

Venäjä

Opus-

Capita

Segmentit

yhteensä

Muu

toiminta ja

kohdista-

mattomat

Elimi-

noinnit

Konserni yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle

1 437,7

118,8

56,2

1 612,7

36,4

 

1 649,1

Segmenttien välinen myynti

10,3

0,0

0,0

10,3

9,3

-19,7

 

Liikevaihto

1 448,0

118,9

56,2

1 623,0

45,8

-19,7

1 649,1

               

Käyttökate

100,3

-8,3

5,8

97,8

49,5

 

147,2

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:

             

Henkilöstön uudelleenjärjestelyt

7,1

0,6

 

7,7

0,7

 

8,4

Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, voitto (-) /tappio (+)

1,2

   

1,2

-40,8

 

-39,6

Varaukset tappiollisista sopimuksista

0,7

11,7

 

12,4

   

12,4

Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa

             

Muut erityiserät

0,9

0,1

0,1

1,1

-1,4

 

-0,3

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä

10,0

12,4

0,1

22,5

-41,6

 

-19,1

Oikaistu käyttökate

110,3

4,1

5,9

120,3

7,9

 

128,2

               

Liiketulos

52,7

-25,0

3,7

31,5

23,3

 

54,8

Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:

             

Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät

10,0

12,4

0,1

22,5

-41,6

 

-19,1

Arvonalentumiset

2,1

7,5

 

9,6

2,3

 

11,9

Erityiserät yhteensä

12,1

19,9

0,1

32,1

-39,3

 

-7,2

Oikaistu liiketulos

64,9

-5,1

3,8

63,6

-16,0

 

47,6

               

Rahoitustuotot ja -kulut

           

-12,5

Tilikauden voitto/tappio ennen veroja

           

42,3

               

Varat

617,8

126,1

99,9

843,7

467,6

-3,0

1 308,3

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

       

3,6

 

3,6

Velat

336,9

27,0

3,9

367,7

363,0

-3,0

727,7

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat

       

1,0

 

1,0

               

Investoinnit

42,8

2,9

1,7

47,4

19,4

 

66,8

Poistot

45,3

9,2

2,1

56,6

23,9

 

80,5

Arvonalentumiset

2,2

7,5

0,0

9,6

2,3

 

11,9

Henkilöstö kauden lopussa

17 278

2 646

302

20 226

1 372

 

21 598

Henkilöstö kauden lopussa, FTE

15 212

2 629

293

18 134

1 349

 

19 483

               

Posti-, paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihdon jako

       
               

Liikevaihto, miljoonaa euroa

       

2017

2016, oikaistu

2015, oikaistu

Kirje- ja markkinointipalvelut

       

630,2

651,9

683,8

Lehtipalvelut

       

166,9

171,4

169,6

Pakettipalvelut

       

287,5

276,7

274,9

Logistiikkapalvelut

       

373,4

322,6

328,7

Muu toiminta ja eliminoinnit

       

-9,3

-6,7

-9,1

Yhteensä

       

1 448,7

1 416,0

1 448,0

               

Maantieteelliset alueet

Konserni toimii neljällä maantieteellisellä alueella: Suomi, Skandinavia, Venäjä sekä muut maat. Maantieteellisten alueiden liikevaihto määritellään konsernin ulkoisen asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat esitetään niiden sijaintimaan mukaan ja ne sisältävät pitkäaikaiset varat pois lukien konserniliikearvon, laskennalliset verosaamiset ja rahoitusinstrumentit. Yksittäisenä maana vain Suomi muodostaa olennaisen osan konsernin liikevaihdosta. Konsernin asiakaskunta koostuu laajasta määrästä asiakkaita useilla markkina-alueilla eikä yhdenkään asiakkaan liikevaihto edusta merkittävää osaa konsernin liikevaihdosta.

               

2017

             

miljoonaa euroa

   

Suomi

Muut Pohjoismaat

Venäjä

Muut maat

Yhteensä

Liikevaihto

   

1 289,2

124,9

118,8

114,2

1 647,0

Pitkäaikaiset varat

   

290,7

3,1

98,0

24,0

415,8

               

2016

             

miljoonaa euroa

   

Suomi

Muut Pohjoismaat

Venäjä

Muut maat

Yhteensä

Liikevaihto

   

1 261,9

133,2

104,6

107,7

1 607,6

Pitkäaikaiset varat

   

294,2

5,0

110,5

27,3

437,0

               

2015, oikaistu

             

miljoonaa euroa

   

Suomi

Muut Pohjoismaat

Venäjä

Muut maat

Yhteensä

Liikevaihto

   

1 264,1

140,4

118,5

126,1

1 649,1

Pitkäaikaiset varat

   

362,4

5,3

90,8

15,0

473,5

               

Tulovirrat

             

miljoonaa euroa

       

2017

2016

2015, oikaistu

Palvelujen myynti

       

1 627,2

1583,4

1625,4

Tavaroiden myynti

       

9,7

14,6

13,5

Lisenssien myynti

       

10,1

9,7

10,2

Yhteensä

       

1 647,0

1 607,6

1 649,1