Vuosi 2017

10. Aineettomat hyödykkeet

 

2017

         

miljoonaa euroa

Liikearvo

Aineettomat

oikeudet

Kehittämis-

menot

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1.

276,8

250,5

37,6

9,4

297,5

Kurssierot ja muut oikaisut

 

-2,7

   

-2,7

Yrityshankinnat

0,9

4,1

   

4,1

Yritysmyynnit

 

-0,9

   

-0,9

Lisäykset

 

5,7

0,2

7,5

13,3

Vähennykset

 

-3,3

   

-3,3

Siirrot erien välillä

 

0,2

-0,2

-0,1

0,0

Hankintameno 31.12.

277,6

253,6

37,6

16,8

308,0

           

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-63,1

-200,3

-33,2

-3,4

-236,8

Kurssierot ja muut oikaisut

 

2,4

   

2,4

Yritysmyynnit

       

0,0

Tilikauden poistot

 

-17,1

-1,5

 

-18,6

Arvonalentumiset

-33,9

-1,2

   

-1,2

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

3,1

   

3,1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-97,0

-213,1

-34,7

-3,4

-251,2

           

Kirjanpitoarvo 1.1.

213,7

50,2

4,4

6,1

60,7

Kirjanpitoarvo 31.12.

180,7

40,5

2,9

13,5

56,9

           

2016

         

miljoonaa euroa

Liikearvo

Aineettomat

oikeudet

Kehittämis-

menot

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1.

249,1

219,4

30,3

15,2

264,9

Kurssierot ja muut oikaisut

-2,8

-0,3

   

-0,3

Yrityshankinnat

30,5

18,1

0,212

 

18,3

Yritysmyynnit

       

0,0

Lisäykset

 

0,6

2,9

11,1

14,5

Vähennykset

       

0,0

Siirrot erien välillä

 

12,6

4,3

-16,9

0,0

Hankintameno 31.12.

276,8

250,5

37,6

9,4

297,5

           

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-63,1

-183,3

-27,5

-3,4

-214,2

Kurssierot ja muut oikaisut

       

0,0

Yritysmyynnit

       

0,0

Tilikauden poistot

 

-16,9

-1,4

 

-18,3

Arvonalentumiset

   

-4,3

 

-4,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

       

0,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-63,1

-200,3

-33,2

-3,4

-236,8

           

Kirjanpitoarvo 1.1.

186,0

36,1

2,7

11,9

50,7

Kirjanpitoarvo 31.12.

213,7

50,2

4,4

6,1

60,7

           

2015

         

miljoonaa euroa

Liikearvo

Aineettomat

oikeudet

Kehittämis-

menot

Ennakko-

maksut ja

kesken-

eräiset

hankinnat

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1.

246,2

218,9

29,1

9,2

257,3

Kurssierot ja muut oikaisut

-0,2

-4,9

   

-4,9

Yrityshankinnat

3,1

2,6

   

2,6

Yritysmyynnit

       

0,0

Lisäykset

 

8,4

0,1

8,1

16,6

Vähennykset

 

-6,7

   

-6,7

Siirrot erien välillä

 

1,0

1,1

-2,1

0,0

Hankintameno 31.12.

249,1

219,4

30,3

15,2

264,9

           

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-63,1

-168,9

-25,6

-3,4

-197,9

Kurssierot ja muut oikaisut

 

1,9

   

1,9

Yritysmyynnit

       

0,0

Tilikauden poistot

 

-15,2

-0,9

 

-16,1

Arvonalentumiset

 

-7,6

-1,1

 

-8,6

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

6,6

   

6,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-63,1

-183,3

-27,5

-3,4

-214,2

           

Kirjanpitoarvo 1.1.

183,1

50,0

3,5

5,9

59,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

186,0

36,1

2,7

11,9

50,7

           

Aineettomat oikeudet sisältävät liiketoimintojen yhdistämisessä hankittuja asiakassuhteita sekä lisenssejä ja sovelluksia.

           

Liikearvo ja arvonalentumistestaukset

Posti on tehnyt merkittäviä investointeja yrityshankintoihin sekä aineettomiin hyödykkeisiin kuten IT-järjestelmiin, lisensseihin, hankittuihin tavaramerkkeihin ja asiakassuhteisiin samoin kuin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, jotka koostuvat pääasiassa kiinteistöistä, ajoneuvoista ja tuotantokoneista. Merkittävin vuosittaisen arvonalentumistestauksen kohteena oleva liikearvo kohdistuu OpusCapitaan, joka on yksi Postin liikearvoa sisältävistä rahavirtaa tuottavista yksiköstä. Liikearvo ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai tätä useammin, jos arvon alentumisesta on viitteitä, kun taas muille omaisuuserille tehdään arvonalentumistesti silloin, kun olosuhteet antavat viitteitä mahdollisesta arvon alentumisesta.

           

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvon alentumisen määrittämiseen kuuluu, että käytetään arvioita ja se on yksi johdon harkintaa edellyttävistä laatimisperiaatteista. Tämä on kuvattu laatimisperiaatteissa kappaleessa "Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät".

           

Liikearvon kohdistuminen konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU) on esitetty alla. CGU:n toimintasegmentti on esitetty suluissa.

           

miljoonaa euroa

   

2017

2016

2015

Postipalvelut (Postipalvelut)

   

63,6

44,1

44,1

OpusCapita (OpusCapita)

   

70,4

122,7

107,1

Paketti- ja kuljetuspalvelut (Paketti- ja logistiikkapalvelut)

   

32,7

32,7

21,8

Toimitusketjuratkaisut (Paketti- ja logistiikkapalvelut)

   

12,9

12,9

12,9

MaxiPost (Itella Venäjä)

   

1,1

1,2

0,0

Yhteensä

   

180,7

213,7

186,0

           

Liikearvon arvonalentumistestauksen tulos 2017

Posti on tehnyt vuosittaisen arvonalentumistestauksen jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, johon liittyi liikearvoa. Konsernilla ei ole muita aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Testauksen perusteella kirjattiin 33,9 miljoonan euron arvonalentumistappio OpusCapitan liikearvosta. Rahavirtaa tuottavan yksikön tulevaisuuden näkymiä ja rahavirtaennusteita päivitettiin osana OpusCapitan rakennejärjestelyjä ja toimintojen uudelleenkeskittämistä. Vuosina 2016 ja 2015 arvonalentumistestausten perusteella ei kirjattu liikearvon arvonalentumisia.

           

Liikearvon uudelleenallokointi

OpusCapitassa toteutettiin tilikauden aikana merkittäviä rakennejärjestelyjä. OpusCapitan dokumenttien ja laskujen lähetys sekä Suomen digitointi siirrettiin osaksi Postin Postipalvelut-liiketoimintaryhmää 1.10.2017 alkaen. Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminta toimii omana kokonaisuutenaan OpusCapita -segmentissä ja on erillinen rahavirtaa tuottava yksikkö. Tämän vuoksi OpusCapita -yksikköön aikaisemmin sisältynyt liikearvo kohdistettiin uudelleen Postipalvelut -yksikölle ja OpusCapitalle. Uudelleenallokointi tehtiin siirtyneiden liiketoimintojen käypien arvojen (käyvän arvon hierarkian taso 3) suhteessa ja sen perusteella Postipalvelut -yksikölle kohdistettiin liikearvosta 18.4 miljoonaa euroa ja OpusCapitalle 70.4 miljoonaa euroa.

           

Arvonalentumistestaus ja herkkyysanalyysi

Arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen. Käyttöarvo on laskettu ennustettujen diskontattujen rahavirtojen perusteella. Ennusteet laaditaan viiden vuoden ajanjaksolle ja ne pohjautuvat johdon hyväksymiin nykyisen liiketoimintarakenteen mukaisiin strategisiin suunnitelmiin ja niissä käytettyihin oletuksiin liiketoimintaympäristön kehityksestä. Tärkeimpiä kassavirtaennusteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat arviot markkinoiden pitkän aikavälin kasvusta, markkina-asemista sekä kannattavuustasosta. Laskelmissa investoinnit ovat tavanomaisia korvausinvestointeja. Valuuttakursseina käytetään testausajankohdan eurokursseja.

           

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden viiden vuoden jälkeinen terminaaliarvo perustuu maltilliseen 1 %:n kasvuun (2016: 1 %, 2015: 1 %). Tästä poikkeuksena Postipalvelut, joissa päätearvon laskennassa käytettiin -5 %:n (2016: -5 %, 2015: -5 %) kasvuolettamaa johtuen paperisten lähetysten volyymien odotetusta laskusta tulevaisuudessa, ja MaxiPost, jossa kasvuolettama oli 3 % (2016: 3 %, 2015: n/a), mikä heijastelee Venäjän korkeampaa inflaatiota.

           

Diskonttauskorkona on käytetty jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) ennen veroja. Korossa huomioidaan kullekin rahavirtaa tuottavalle yksikölle tyypilliset riskitekijät. Diskonttauskorot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pääasiassa riskittömän koron nousun vuoksi.

           

Keskeiset tulokset ja testauksessa käytetyt parametrit

           

2017

         
 

Käyttöarvo

ylittää

kirjanpito-

arvon, milj.euroa

Liikevoitto-

marginaali

keskimää-

rin, %

Termi-

naali-

kasvu, %

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Postipalvelut (uudelleenallokoinnin jälkeen)

97

4,9

-5,0

7,6

4,4

OpusCapita (uudelleenallokoinnin jälkeen)

22

2,5

1,0

9,5

8,6

Paketti- ja kuljetuspalvelut

375

3,7

1,0

7,4

5,8

Toimitusketjuratkaisut

135

6,2

1,0

7,4

9,1

MaxiPost

2

0,6

3,0

13,4

5,1

           

2016

         
 

Käyttöarvo

ylittää

kirjanpito-

arvon, milj.euroa

Liikevoitto-

marginaali

keskimää-

rin, %

Termi-

naali-

kasvu, %

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Postipalvelut

299

8,3

-5,0

7,1

7,0

OpusCapita

64

5,4

1,0

9,3

7,6

Paketti- ja kuljetuspalvelut

127

2,0

1,0

7,0

2,6

Toimitusketjuratkaisut

13

3,0

1,0

7,0

5,2

MaxiPost

3

1,8

3,0

14,5

11,7

           

2015

         
 

Käyttöarvo

ylittää

kirjanpito-

arvon, milj.euroa

Liikevoitto-

marginaali

keskimää-

rin, %

Termi-

naali-

kasvu, %

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Postipalvelut

460

8,6

-5,0

6,8

7,0

OpusCapita

172

6,4

1,0

8,2

8,2

Paketti- ja kuljetuspalvelut

296

1,1

1,0

7,2

2,6

Toimitusketjuratkaisut

92

10,3

1,0

6,9

11,9

           

Herkkyysanalyysi on suoritetty niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joilla konsernin arvion mukaan kohtuullisen mahdollinen muutos keskeisissä olettamissa voisi johtaa arvonalentumiskirjaukseen. Analyysi tehtiin tutkimalla, millä keskeisten parametrien arvoilla kirjanpitoarvo olisi yhtä suuri kuin käyttöarvo. Suoritetuissa analyyseissa parametreina olivat diskonttokorko ja liikevoittomarginaali terminaalivuotena. Analyysi suoritettiin muuttamalla yksittäisen parametrin arvoa muiden ollessa ennallaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty ne parametrien raja-arvot, joilla kirjanpitoarvo ja käyttöarvo ovat yhtä suuret.

           
       

Diskontto-

korko, %

Terminaali-

vuoden

liikevoitto-

margi-

naali, %

Postipalvelut

     

16,7

1,7

OpusCapita

     

11,3

6,5

 

         

Muiden yksiköiden osalta ei ole tehty herkkyysanalyysia, koska johto on arvioinut testauslaskelmien keskeisiä olettamia ja niiden mahdollisia muutoksia eikä ole tunnistanut sellaista kohtuullisen mahdollista muutosta olettamissa, joka voisi johtaa siihen, että rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasearvot ylittäisivät niiden käyttöarvon.