Vuosi 2017

17. Oma pääoma

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

oikaistu

Osakepääoma

70,0

70,0

70,0

Käyttörahasto

142,7

142,7

142,7

Käyvän arvon rahasto

-0,8

0,1

0,1

Muuntoerot

-90,6

-83,5

-103,6

Kertyneet voittovarat

370,9

479,2

474,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

492,3

608,4

583,2

Määräysvallattomien omistajien osuus

0,3

-

-

Oma pääoma yhteensä

492,6

608,4

583,2

       

Osakepääoma

     

Posti Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 on ollut 40 000 000 ja ne ovat Suomen valtion omistamat. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Posti Group Oyj:n osakepääoma on ollut 70 000 000 euroa kaikilla esitettävillä kausilla. Kaikki liikkeellelasketut osakkeet on maksettu.

       

Käyttörahasto

     

Käyttörahasto on määrältään 142,7 miljoonaa euroa ja sisältää ylikurssirahastosta siirretyt varat. Rahasto luetaan osaksi konsernin emoyhtiön jakokelpoisia varoja.

       

Käyvän arvon rahasto

     

Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien rahoitusvarojen ja rahavirtojen suojaamistarkoituksessa tehtyjen korko- ja valuuttajohdannaissopimusten käyvän arvon muutokset.

       

Muuntoero

     

Muuntoeroon sisältyy valuuttakurssiero, joka muodostuu ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten ja valuuttamääräisten nettosijoitusten muuntamisesta euroiksi.

       

Lisätietoja oman pääoman erien muutoksista on esitetty oman pääoman muutoslaskelmalla.

       

Voitonjakokelpoiset varat

     

Konsernin emoyhtiön Posti Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat

       

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Käyttörahasto

142,7

142,7

142,7

Kertyneet voittovarat

337,6

406,3

567,4

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

480,3

549,0

710,1