Vuosi 2017

18. Eläkevelvoitteet

 

Eläkevelvoitteiden pääpiirteet

Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä eri maissa. Eläkejärjestelyt hoidetaan kunkin maan paikallisten määräysten ja käytännön mukaisesti. Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelmät liittyvät suomalaisiin lisäeläkkeisiin. Ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia ja otettu täydentämään lakisääteisiä eläkkeitä. Rahastoidut eläkejärjestelyt ovat hyväksyttyjä vakuutussopimuksia ja järjestelyn varat ovat osa vakuutusyhtiön sijoitusomaisuutta. Vakuutus kattaa vanhuuseläkkeen ja henkilökohtaiset etuudet määräytyvät yleensä työntekijän palkkatason sekä palvelusvuosien perusteella.

           

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt altistavat konsernin useille eri riskeille. Yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen tuoton aleneminen kasvattaa järjestelystä aiheutuvia velkoja, sillä käytetyt diskonttokorot määritellään yrityslainojen tuottoja käyttäen. Suurin osa järjestelyjen velvoitteista liittyy elinikäisten etuuksien tuottamiseen jäsenille, joten odotettavissa olevan eliniän nousu kasvattaa velvoitteita. Jotkin etuuspohjaiset järjestelyt on kytketty inflaatioon. Korkeampi inflaatio johtaa korkeampaan etuuspohjaisen järjestelyn nykyarvoon. Suurin osa järjestelyihin kuuluvista varoista on sellaisia, ettei inflaatio lainkaan vaikuta niihin. Tämä tarkoittaa, että inflaation kiihtyminen kasvattaa alijäämää.  

           

Taseen etuuspohjaisen eläkevelan määräytyminen

miljoonaa euroa

   

2017

2016

2015

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo

   

76,5

80,2

77,0

Varojen käypä arvo

   

-64,7

-68,3

-65,4

Alijäämä

   

11,8

11,9

11,6

           

Tuloslaskelman etuuspohjaisen eläkekulun määräytyminen

Konsernin tuloslaskelma

         

miljoonaa euroa

   

2017

2016

2015

Tilikauden työsuoritteeseen perustuvat eläkemenot

   

0,0

0,0

0,1

Korkomenot

   

0,1

0,3

0,3

Yhteensä

   

0,1

0,3

0,4

           

Laaja tuloslaskelma

         

miljoonaa euroa

   

2017

2016

2015

Uudelleenjärjestelyerät voitot (+) ja tappiot (-)

   

-0,5

0,0

4,6

           

Velvoitteen nykyarvon muutokset

miljoonaa euroa

   

2017

2016

2015

Velvoite tilikauden alussa

80,2

77,0

92,3

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot

0,0

0,0

0,1

Korkomenot

0,8

1,7

1,6

Maksetut eläkkeet

-5,2

-5,3

-5,7

Myyty yritysjärjestelyissä

-0,2

-

-

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) taloudellisten oletusten muutoksista johtuen

2,5

8,4

-7,4

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuen

0,0

0,0

-2,7

Kokemusperäiset muutokset voitot (-) ja tappiot (+)

-1,7

-1,5

-1,0

Velvoite tilikauden lopussa

   

76,5

80,2

77,0

           

Järjestelyyn kuuluvien varojen muutokset

miljoonaa euroa

   

2017

2016

2015

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo kauden alussa

68,3

65,4

76,1

Korkotuotot

0,7

1,4

1,3

Maksetut eläkkeet

-5,2

-5,3

-5,7

Työnantajan suorittamat maksut

0,5

0,1

0,3

Järjestelyn varojen todellisen tuoton ja korkotuoton ero

0,4

6,8

-6,6

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo kauden lopussa

   

64,7

68,3

65,4

           

Arvio seuraavan tilikauden etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen maksuista on 0,5 miljoonaa euroa.

Etuuspohjaisen velvoitteen painotettu keskimääräinen voimassaoloaika on 10 vuotta.

           

Keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset ja niiden herkkyysanalyysi

     

2017

2016

2015

Diskonttokorko

   

0,84–1,45

1,01–1,51

2,25

Tulevaisuuden eläkkeiden korotusolettama

   

1,8–2,1

1,7–1,9

1,7

           
   

Nettovelvoitteen muutos

miljoonaa euroa

Olettaman

muutos

Olettaman kasvu

Olettaman

pienentyminen

Diskonttokorko

0,25 %

-0,5

-4,3 %

0,8

6,5 %

Eläkkeen kasvuolettama

0,25 %

1,7

14,5 %

-1,6

-14,0 %

           

miljoonaa euroa

 

Olettaman kasvu

yhdellä vuodella

Olettaman

pienentyminen

yhdellä vuodella

Elinikä

 

1,1

9,0 %

-1,0

-8,4 %

           

Herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.