Vuosi 2017

20. Ostovelat ja muut korottomat velat


Muut pitkäaikaiset velat

   

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

oikaistu

Saadut ennakot (tulouttamaton liikevaihto)

14,0

16,8

16,6

Muut velat

5,4

7,7

6,2

Johdannaissopimukset

5,7

-

-

Muut siirtovelat

5,7

6,1

4,1

Yhteensä

30,8

30,6

26,9

    

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat

   

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

oikaistu

Johdannaissopimukset

0,2

0,0

0,9

Ostovelat

98,4

70,9

59,5

Saadut ennakot ja tulouttamaton liikevaihto

68,7

60,0

51,7

Jaksotetut henkilöstökulut

113,6

119,2

125,0

Muut siirtovelat

60,4

53,0

47,9

Muut velat

44,9

54,9

48,7

Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä

386,2

358,1

333,7

    

Saatuihin ennakoihin sisältyy tulouttamaton liikevaihto asiakkaiden tulevaa käyttöä varten ostamista postimerkeistä, postimaksukoneiden saldoista ja ennakkoon maksetuista kirjekuorista. Tulouttamattoman liikevaihdon määrä perustuu tilastollisiin malleihin ja tutkimuksiin. Menetelmää on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa kappaleessa "Tuloutusperiaatteet". Pitkä- ja lyhytaikaisen velan määrä tilinpäätöshetkellä oli 25,9 (2016: 27,0, 2015: 28,3) miljoonaa euroa.

    

Merkittävin muihin siirtovelkoihin sisältyvä erä on arvioidut päätemaksuvelat muille postihallinnoille 14,5 (2016:19,1, 2015: 23,9) miljoonaa euroa. Muutoin erään sisältyy tavanomaisia kulujaksotuksia.