Vuosi 2017

23. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut sekä ehdolliset velat


miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Omasta puolesta annetut vakuudet:

   
 

Pankkitakaukset

6,7

3,9

6,0

 

Takaukset

4,2

4,2

3,9

 

Pantit

0,2

0,2

0,9

Yhteensä

11,1

8,3

10,9

     

Oikeudenkäynnit

Vuosina 2011 ja 2012 seitsemän rahoitusalan laitosta nosti kanteen ensisijaisesti Postia ja toissijaisesti Postia ja Suomen valtiota vastaan korvauksen saamiseksi Postin vuosilta 1999-2004 postipalveluista perimien arvonlisäverojen osalta. Kanne perustuu väitteeseen, että Suomen arvonlisäverolaki olisi ollut ja olisi edelleen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastainen.

     

Posti on nostanut regressikanteen Suomen valtiota vastaan vaatien valtiota korvaamaan Postille rahoitusalan laitosten vireille panemassa oikeudenkäynnissä Postin mahdollisesti maksettavaksi määrättävät summat. Regressikanteen käsittely on lepäämässä rahoitusalan laitosten kanteen käsittelyn päättymiseen saakka.

     

Kanteet on hylätty kokonaisuudessaan Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 18.9.2015 sekä Helsingin hovioikeuden päätöksellä 14.9.2017. Hovioikeuteen valituksen tehneestä kuudesta kantajatahosta yksi tyytyi hovioikeuden päätökseen. Viisi kantajatahoa on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Kantajien vaatimien korvausten määrä on yhteensä noin 99 miljoonaa euroa ja niille vaatimusten mukaisten korkojen määrä 31.12.2017 oli noin 61 miljoonaa euroa.

     

Lopullisten päätösten saaminen oikeudenkäynneissä voi kestää useita vuosia. Posti katsoo, että kantajien väitteet ovat perusteettomia, eikä ole kirjannut saamisia eikä varauksia tilinpäätökseensä esitettyjen vaatimusten perusteella.

     

Investointisitoumukset

Posti käynnisti tilikaudella 2017 uuden rahtiterminaalin rakentamisen. Konsernilla oli tähän liittyen tilinpäätöshetkellä noin 4,6 miljoonan euron suuruinen maksamaton investointisitoumus.

     

Muut ehdolliset velat

Konsernilla on ympäristövastuu Pohjois-Pasilassa sijaitsevien tonttien maa-alueen puhdistamisesta saadun ympäristöluvan mukaisesti. Vastuu on arviolta 19,9 miljoonaa euroa ja se realisoituu mikäli tontteja aletaan rakentaa.