Vuosi 2017

24. Lähipiiritapahtumat

 

Lähipiiriin kuuluviksi luokitellaan sellaiset osapuolet, joilla on mahdollisuus käyttää päätöksentekovaltaa, huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määrysvaltaa toisen osapuolen taloudellisissa tai toiminnallisissa päätöksissä. Postin lähipiiriin kuuluvat Yhtiön tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja yhteiset toiminnot sekä Yhtiön osakkeenomistaja, Suomen valtio. Lähipiiriin kuuluvat myös Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet, liiketoimintaryhmien johtoryhmien jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä. Myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa olevat yhteisöt sisältyvät lähipiiriin.

       

Ylimmän johdon muodostavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Ylimmälle johdolle ei ole annettu rahalainoja. Liiketapahtumat lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden, kuten osakkuusyhtiöiden ja myös muiden valtio-omisteisten yhtiöiden kanssa, käydään markkinaehtoisesti.  Postilla ei ole ollut esitetyillä tilikausilla merkittäviä liiketapahtumia ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden tai heidän lähipiirinsä kanssa. Konsernilla on liikesuhteita valtio-omistajaan sidoksissa olevien yhteisöjen kanssa. Konsernilla ei ole ollut esitetyillä tilikausilla näiden yhteisöjen sellaisia liiketoimia, jotka yksittäin tai yhdessä tarkasteltuna muodostuisivat rahamäärältään tai laadultaan merkittäviksi.

       

Liiketoimet lähipiirin kanssa

     

Myynnit ja avoimet saatavat lähipiirin kanssa koostuvat liiketoimista osakkuusyhtiön kanssa.

       

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Myynnit

1,9

2,5

2,5

Myynti- ja muut saamiset

0,2

0,3

0,6

       

Johdon palkat ja palkkiot

     

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Toimitusjohtaja

0,8

0,7

0,6

Johtoryhmän jäsenet

3,1

2,2

2,1

Hallituksen jäsenet

0,3

0,4

0,3

Hallintoneuvoston jäsenet

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

4,2

3,3

3,0

       

Johdon eläkesitoumukset

     

Vuoden 2012 jälkeen nimitetyillä johtoryhmäjäsenillä ei ole lisäeläkettä. Tätä ennen nimetyillä johtoryhmäjäsenillä on maksuperusteinen lisäeläke, jonka eläkeikä on TyEL:n mukainen.

       

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt

0,2

0,2

0,2

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

0,0

0,0

0,0

       

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot

     

tuhatta euroa

2017

2016

2015

Markku Pohjola (puheenjohtaja)*

44,2

-

-

Eero Hautaniemi*

27,6

-

-

Arto Hiltunen**

14,7

63,6

52,8

Petri Järvinen

40,2

45,0

33,6

Petri Kokko

38,4

44,4

33,0

Jussi Kuutsa*******

-

46,8

33,6

Kirsi Nuotto***

40,2

45,0

26,4

Päivi Pesola******

-

14,2

36,6

Marja Pokela

40,2

46,8

33,6

Arja Talma*****

39,6

33,3

 

Riitta Savonlahti****

-

-

7,8

Suvi-Anne Siimes

41,9

45,0

33,6

Yhteensä

327,0

384,1

291,0

       

* hallituksessa 27.3.2017 alkaen

     

** hallituksessa 27.3.2017 saakka

     

*** hallituksessa 18.3.2015 alkaen

     

**** hallituksessa 18.3.2015 saakka

     

***** hallituksessa 23.3.2016 alkaen

     

****** hallituksessa 23.3.2016 saakka

     

******* hallituksessa 31.12.2016 saakka