Vuosi 2017

5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Palkat

564,3

584,8

606,9

Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt)

93,6

95,9

98,4

Eläkekulut (etuuspohjaiset järjestelyt)

0,1

0,3

0,4

Muut henkilösivukulut

38,5

49,8

50,9

Yhteensä

696,6

730,8

756,5

       

Työsuhde-etuudet

Etuuspohjaisten eläkekulujen tarkempi erittely on esitetty liitetiedossa 18.

       

Työsuhde-etuuksiin sisältyy 5,0 miljoonaa euroa (2016: 18,9, 2015: 8,5) henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyvät konsernin operatiivisiin muutoksiin ja kannattavuuden parantamisohjelmiin.

       

Konsernin henkilöstö on voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Suomalaisten työntekijöiden osalta voittopalkkio maksetaan rahana vuosittain henkilöstörahastoon, jonka tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä pitkän aikajänteen tavoitteisiin sekä vahvistaa kiinnostusta konsernin taloudelliseen menestymiseen. Voittopalkkio määräytyy konsernin taloudellisen tuloksen perusteella. Voittopalkkiota ehdotetaan jaettavaksi 0,6 miljoonaa euroa (2016: 1,6, 2015: 0,0).

       

Konsernin asiantuntijat ja esimiehet ovat rahana maksettavan tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Henkilön tulospalkkio on konsernin, yksikön ja oman ryhmän taloudellisiin mittareihin sekä joko henkilö- tai ryhmäkohtaisiin toiminnallisiin mittareihin perustuva. Palkkion määräytymisessä käytettävät mittareiden raja-arvot vahvistetaan vuosittain.

       

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä päättää hallitus palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksestä. Pitkän aikavälin palkitsemisohjelmat ovat rahana maksettavia kolmivuotisia rullaavia ohjelmia. Järjestelmien piirissä ovat johtoryhmä sekä hallituksen ohjelmittain nimeämät avainhenkilöt. Järjestelmät on toteutettu valtio-omistajan yritysjohdon palkitsemisesta 13.8.2012 antaman ohjeen mukaisesti.

       

Ylimmän johdon palkitsemisesta on lisätietoja liitetiedossa 24.