Vuosi 2017

7. Poistot ja arvonalentumiset

 

miljoonaa euroa

2017

2016

2015

Poistot aineettomista hyödykkeistä

     

Kehittämismenot

1,5

1,4

0,9

Aineettomat oikeudet

17,1

16,9

15,2

Yhteensä

18,6

18,3

16,1

       

Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä

     

Arvonalentumiset aineettomista oikeuksista

1,2

4,3

8,6

Arvonalentumiset liikearvosta

33,9

-

-

Yhteensä

35,1

4,3

8,6

       

Poistot aineellisista hyödykkeistä

     

Rakennukset ja rakennelmat

12,6

14,4

17,3

Sijoituskiinteistöt

0,6

0,3

0,2

Koneet ja kalusto

31,6

32,2

33,6

Rahoitusleasingsopimuksella vuokratut hyödykkeet

11,7

13,3

12,4

Muut aineelliset hyödykkeet

0,8

0,7

0,8

Yhteensä

57,2

61,0

64,4

       

Arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä

     

Arvonalentuminen koneista ja kalustoista

0,2

0,3

0,0

Arvonalentuminen maa- ja vesialueista

-

-

0,3

Arvonalentuminen rakennuksista

0,1

1,5

2,9

Arvonalentuminen muista aineellisista hyödykkeistä

0,0

-

-

Yhteensä

0,3

1,8

3,3

       

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

111,2

85,3

92,4

       

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä arvonalentumisesta. Osana OpusCapitan rakennejärjestelyjä ja toimintojen uudelleenkeskittämistä on päivitetty rahavirtaa tuottavan yksikön tulevaisuuden näkymiä ja rahavirtaennusteita, joiden perusteella kirjattiin liikearvosta 33,9 miljoonan euron arvonalennus vuonna 2017.

       

Osana OpusCapitan taloushallinnon ulkoistusliiketoiminnan (FAO) myyntiä kirjattiin noin 0,8 miljoonan euron arvonalentuminen asiakassuhteisiin vuonna 2017. Käyvän arvon määritys perustui odotettavissa olevaan myyntihintaan (käyvän arvon hierarkian taso 2). Vuonna 2016 arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä sisältävät OpusCapitan ohjelmistotuotteiden aktivoitujen kehitysmenojen arvonalentumiset. Vuonna 2015 merkittävin osa arvonalennuksista kohdistui Venäjän asiakassuhteisiin, jotka kirjattiin kokonaisuudessaan kuluksi. Näissä tapauksissa arvonalentumisten perusteena oli omaisuuserien alentunut tulontuottokyky (käyttöarvo).

       

Liikearvon arvonalentumistestauksesta on annettu lisätietoa liitetiedossa 10.