Vuosi 2017

9. Tuloverot


miljoonaa euroa

2017

2016

2015

oikaistu

Tilikauden verot

7,5

4,4

18,3

Edellisten tilikausien verot

0,1

-3,8

-0,1

Laskennalliset verot

-0,2

5,7

-11,0

Yhteensä

7,4

6,3

7,2

    

Tilikaudella 2016 kirjatut edellisten tilikausien verot liittyvät veroratkaisuun Suomessa. Lisätietoa epävarmoista veropositioista on esitetty liitetiedossa 13. Konsernin laskennallisiin veroihin vaikutti vuonna 2016 merkittävästi ennakkoon maksettujen palveluiden tuloutusperiaatteen kumulatiivinen muutos.

    

Verokulun täsmäytys kotimaan verokantaan  (20 %)

   

Tulos ennen ennen veroja ja osakkuusyritysten tulosta

-36,9

29,5

42,3

Verot emoyhtiön 20 % verokannalla laskettuna

-7,4

5,9

8,5

Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavien verokantojen vaikutus

-0,4

-0,2

0,1

Vähennyskelvottomat menot ja muut erot

9,4

0,5

1,0

Verovapaat tulot

-0,1

-2,5

-4,7

Oikaisut edellisten tilikausien veroihin

0,1

2,4

1,0

Verokantojen muutosten vaikutus laskennallisiin veroihin

-

-

0,0

Tilikauden tappioista kirjaamaton laskennallinen verosaaminen

5,3

1,5

4,4

Aikaisempien tilikausien tappioista kirjattu laskennallisen verosaamisen muutos

0,5

-1,3

-3,1

Tuloverot

7,4

6,3

7,2

    

Efektiivinen verokanta

-20,0 %

21,5 %

17,0 %

    

Tilikauden 2017 efektiiviseen verokantaan vaikuttivat olennaisesti verotuksessa vähennyskelvottomat menot. Merkittävimmät vähennyskelvottomat menot olivat OpusCapitan liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio ja OpusCapitan taloushallinnon ulkoistusliiketoiminnan myyntitappio. Olennainen vaikutus efektiiviseen verokantaan oli myös Venäjän varastojen vuokrasopimuksista kirjatulla 18,2 miljoonan euron kuluvarauksella, josta ei kirjattu laskennallisen veron muutosta.