Vuosi 2017

GRI-raportointi

Yritysvastuuraportti perustuu Global Reporting Initiative -ohjeistoon (GRI G4). Lisäksi Posti noudattaa valtio-omistajan asettamia raportointivaatimuksia.

Raportoinnissa keskitytään GRI-ohjeiston mukaisesti niihin tekijöihin, jotka ovat Postin toiminnan kannalta keskeisiä ja sidosryhmien näkökulmasta olennaisia. Postin yritysvastuuraportti kattaa yhteiskunnallisen, taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeiset osa-alueet. Raporttia ei ole varmennettu kolmannen osapuolen toimesta. Postin arvion mukaan yritysvastuuraportti vastaa GRI-ohjeiston G4 Core -sovellustasoa. Raportin sisällön vertailu on esitetty kootusti  GRI-indeksissä.

Raportoinnin rajaus

Postin vastuullisuusnäkökohdat, ympäristö- ja henkilöstötunnusluvut raportoidaan vuosittain samalta ajanjaksolta kuin talousluvut (1.1.–31.12.). Yritysvastuun osa-alueiden keskeiset tunnusluvut raportoidaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

Raportointi kattaa kaikki emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toiminnot, ellei siitä ole erikseen asiayhteydessä mainittu. Raportointi kattaa kaikki konsernitoiminnot mukaan lukien kaikki toimintamaat. Tunnuslukujen kattavuus on raportoitu tunnuslukujen yhteydessä.

Henkilöstölukujen osalta on tunnuslukujen laskennassa käytetty kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. GRI-raportoinnin piirissä olevat henkilöstöä koskevat tiedot ovat pääasiassa Suomen osalta.

Ympäristövastuun tunnusluvut kattavat konsernin ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät toiminnot kaikissa toimintamaissa. Kuljetusten alihankinnan ympäristövaikutukset on huomioitu Suomen, Venäjän ja Baltian maiden osalta. Ympäristölaskennassa on noudatettu World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) -protokollaa sekä GHG Inventory Standard for the Postal Sector -protokollaa, joka sisältää edellisestä johdetut yksityiskohtaisemmat ohjeet toimialalle.

Taloudellisen vastuun tiedot ja tunnusluvut ovat konsernitilinpäätöksestä. Posti raportoi taloudestaan IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti. Postin talousviestintä on tarkemmin kuvattu taloustiedottamisen politiikassa.

Yhteystiedot

Yritysvastuujohtaja Noomi Jägerhorn, noomi.jagerhorn (at) posti.com