Vuosi 2017

GRI-sisältöindeksi

Tunnus

GRI:n sisältö (G4)

Sijainti

Lisätiedot

 

Strategia ja analyysi

   

G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 

 

G4-2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Hallituksen toimintakertomus

 
 

Organisaation taustakuvaus

   

G4-3

Raportoivan organisaation nimi

 

Posti Group Oyj

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

Hallituksen toimintakertomus

 

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

 

Posti Groupin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta

Hallituksen toimintakertomus

 

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Osakepääoma ja omistus

 

G4-8

Markkina-alueet

Hallituksen toimintakertomus

 

G4-9

Raportoivan organisaation koko

Hallituksen toimintakertomus

 

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Henkilöstövastuun tunnusluvut

 

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Henkilöstövastuun tunnusluvut

 

G4-12

Organisaation toimitusketju

Eettiset liiketoimintakäytännöt koko toimitusketjussa

 

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla

Hallituksen toimintakertomus

 

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

 

Varovaisuuden periaate on huomioitu lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Vastuullisuuden johtaminen

 

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Sidosryhmäyhteistyö

 
 

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

G4-17

Konsernin laskentaraja

Hallituksen toimintakertomus, Konserniyritykset

 

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

GRI-raportointi

 

G4-19

Olennaiset näkökohdat

Vastuullisuus Postissa

 

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä

GRI-raportointi

 

G4-21

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella

GRI-raportointi

 

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

GRI-raportointi

 

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

GRI-raportointi

 
 

Sidosryhmävuorovaikutus

   

G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sidosryhmäyhteistyö

 
 

Raportin kuvaus

   

G4-28

Raportointijakso

GRI-raportointi

 

G4-29

Edellisen raportin päiväys

 

23.3.2017

G4-30

Raportin julkaisutiheys

 

Vuosittain

G4-31

Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

GRI-raportointi

 

G4-32

GRI-sisältövertailu

 

Itsearviointi. Ulkopuolista varmennusta ei ole tehty.

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

GRI-raportointi

 
 

Hallinto

   

G4-34

Hallintorakenne ja valiokunnat

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

 

G4-35

Vastuunjako

Vastuullisuuden johtaminen

 

G4-36

Vastuuhenkilöt

Vastuullisuuden johtaminen

 

G4-37

Sidosryhmien konsultointi

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-42

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-45

Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-46

Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-47

Riskiarviointien frekvenssi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-48

Yritysvastuuraportin hyväksyminen

Vastuullisuuden johtaminen

 

G4-49

Epäkohtien kommunikointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 

G4-51

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys

 

G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Vastuullisuuden johtaminen

 

G4-57

Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto

Työntekijän toimintaohje

 

G4-58

Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen

Työntekijän toimintaohje 

 
 

Tunnus

GRI:n sisältö

Sijainti

Lisätiedot

 

Johtamistavan kuvaus

   
 

Taloudellinen vastuu

   

G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Kestävä liiketoiminta, Verojalanjälki

 

G4-EC4

Valtiolta saadut avustukset

Liiketoiminnan muut tuotot

 

G4-EC9

Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

Eettiset liiketoimintakäytännöt koko toimitusketjussa

 
 

Ympäristövastuu

   

G4-EN3

Organisaation oma energian kulutus

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN5

Energiaintensiteetti

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN6

Energiankulutuksen vähentäminen

Energiatehokkaat toiminnot

 

G4-EN15

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN16

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN17

Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN18

Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN19

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Vihreän logistiikan edelläkävijä, Posti Greenillä lisäarvoa asiakkaille

 

G4-EN23

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN24

Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus

 

Raportointikauden aikana sattui kaksi tapausta, joissa ympäristöön pääsi valumaan vaarallista ainetta. Ensimmäisessä tapauksessa pohjavesialueella sijaitsevaan maastoon pääsi valumaan arviolta 300-400 litraa kasvinsuojeluaineita johtuen täysperävaunuyhdistelmän kontin irtoamisesta. Toisessa tapauksessa terminaalin pihalla sattui tynnyrin nostamisen yhteydessä virhe, minkä seurauksena pihalle pääsi valumaan noin 150 litraa maaliainetta. Kummassakin tapauksessa ryhdyttiin ohjeiden mukaisesti välittömiin puhdistustoimiin yhdessä Pelastuslaitoksen kanssa.

G4-EN27

Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus

Posti Greenillä lisäarvoa asiakkaille

 

G4-EN29

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

 

Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

G4-EN30

Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

G4-EN32

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti

Eettiset liiketoimintakäytännöt koko toimitusketjussa

 
 

Henkilöstövastuu

   

G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Henkilöstövastuun tunnusluvut

Pääasiassa vain Suomen osalta, tarkemmat kuvaukset taulukoissa Henkilöstövastuun tunnusluvuissa.

G4-LA4

Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin

 

Vähimmäisilmoitusaika on 14 vrk – 6 kk riippuen työsuhteen kestosta ja se sisältyy suurimpaan osaan konsernissa sovellettavia työehtosopimuksia.

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaotteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

Matkalla kohti tapaturmatonta työpaikkaa,

Henkilöstövastuun tunnusluvut

 

G4-LA11

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

Henkilöstövastuun tunnusluvut

 

G4-LA13

Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa

Henkilöstövastuun tunnusluvut

 

G4-LA14

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti

Eettiset liiketoimintakäytännöt koko toimitusketjussa

 

G4-LA16

Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

 

Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjä, käsiteltyjä ja ratkaistuja epäkohtia oli yhteensä viisi kappaletta. Käsittelyn jälkeen kahdessa tapauksessa ryhdyttiin korjaaviin toimenpiteisiin.

G4-HR3

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

 

Ei vahvistettuja syrjintätapauksia.

G4-HR10

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti

Eettiset liiketoimintakäytännöt koko toimitusketjussa

 

G4-HR12

Ihmisoikeuksiin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

 

Ei raportoituja ihmisoikeuksiin liittyviä tapauksia.

 

Yhteiskuntavastuu

   

G4-SO4

Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 

 

G4-SO5

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

 

Ei vahvistettuja lahjontatapauksia.

G4-SO6

Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain

 

Posti Group ei tue poliittisia tahoja.

G4-SO7

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

 

Ei kilpailuoikeudellisiin säännöksiin liittyviä oikeustoimia eikä lakien ja säädösten rikkomuksista aiheutuneita merkittäviä sakkoja tai muita seuraamuksia.

G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Oikeudenkäynnit

Ei merkittäviä sakkoja tai rangaistuksia raportointikaudella.

G4-SO9

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti

Eettiset liiketoimintakäytännöt koko toimitusketjussa

 

G4-PR2

Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

 

Ei merkittäviä määräysten ja periaatteiden rikkomuksia raportointikaudella.

G4-PR5

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

Sidosryhmäyhteistyö

 

G4-PR7

Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan

 

Ei merkittäviä määräysten ja periaatteiden rikkomuksia raportointikaudella.

G4-PR8

Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Posti yhteiskunnassa

 

G4-PR9

Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo

Oikeudenkäynnit

Ei merkittäviä sakkoja tai rangaistuksia raportointikaudella.