Vuosi 2017

Verojalanjälki

Posti noudattaa verojalanjäljen raportoinnissa valtion omistajaohjauksen 1.10.2014 valtion enemmistöomisteisille yhtiöille antamaa ohjeistusta koskien maakohtaista verojen raportointia.

Verostrategia

Konsernin kaikki yhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja täyttämään kaikki kussakin maassa voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja vaatimukset. Posti konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa niihin maihin, missä niillä on tosiasiallista liiketoimintaa. Kaikki verot maksetaan ajallaan ilman viivytyksiä. Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa, että konsernin efektiivinen veroaste on samalla tasolla kuin Suomessa kulloinkin voimassaoleva yrityksen tuloverokanta.

Konsernin verostrategian mukaisesti verotus on aina seurausta liiketoiminnasta, jolloin myös veroratkaisujen on perustuttava liiketoiminnan tarpeisiin. Posti ei harjoita verosuunnittelua, jonka tarkoituksena olisi keinotekoisesti vähentää konsernin verotettavaa tuloa. Konserni toimii veroasioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa suunnitellessaan yhtiöiden verotettavaa tulosta. Tämänkaltaisia asioita voivat olla esimerkiksi tytäryhtiöön kertyneiden verotappioiden hyödyntäminen tai konserniavustusten antaminen. Tytäryhtiöiden välisessä siirtohinnoittelussa Posti pyrkii aina varmistamaan käytetyn hinnan markkinaehtoisuuden. Verotuskäytännön selventämiseksi voidaan hankkia verottajalta joko suullista ohjausta tai kirjallinen päätös suunnitellun toimenpiteen verotuksellisesta käsittelystä.

Veroasioiden hallinta

Veroasioiden hallinta on keskitetty konsernitalous-yksikköön, joka vastaa veroasioiden hallinnasta ja seurannasta konsernitasoisesti. Verotukseen liittyvät päätökset tehdään konsernitasoisesti. Periaatteelliset merkittävät linjaukset tuodaan emoyhtiön hallitukseen päätettäväksi. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja raportoi verotukseen liittyvistä asioista säännöllisesti konsernin tarkastusvaliokunnalle. Veroasioiden hallinnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki konsernin yhtiöt noudattavat verolainsäädännön määräyksiä kaikissa toimintamaissa. Veroriskien hallinta on osa konsernin riskienhallintaprosessia.

Veroraportoinnissa noudatetut periaatteet

Posti raportoi verojalanjälkensä avoimesti ja läpinäkyvästi. Konserni tuo esille mahdolliset verottajan päätökset ja muutoksenhaut verottajan päätöksiin siltä osin kuin niillä on olennainen vaikutus konsernin veroasemaan.


Tässä raportissa esitettävät tiedot perustuvat konsernin laskentajärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Veroilla tarkoitetaan julkisyhteisöille maksettuja veroja tai veronluonteisia maksuja, olivatpa ne sitten yhtiön itsensä maksamia tai tilittämiä veroja. Verojen luonne ja määrät vaihtelevat maittain merkittävästi. Maksettavilla veroilla tarkoitetaan konserniyhtiöiden maksamia veroja, jotka pääsääntöisesti kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä kuluiksi. Tilitetyillä veroilla tarkoitetaan yhtiöiden keräämiä veroja tai maksuja, jotka tilitetään veronsaajille usein muiden kuin yhtiön itsensä puolesta.

Yhtiö on rajannut veroraportoinnin koskemaan vain olennaisia maita, minkä perusteella tiedot esitetään maakohtaisesti Suomen ja Venäjän osalta. Konsernin liikevaihdosta noin 85 % tulee näistä maista. Nämä maat ovat strategian mukaisesti yhtiön päämarkkina-alueet. Muut toimintamaat on ryhmitelty Skandinavian ja Muiden maiden alle. Posti käyttää vastaavaa maantieteellistä jakaumaa myös konsernitilinpäätöksessään.

Muiden maiden kuin Suomen ja Venäjän osalta tiedot esitetään maaryhmäkohtaisesti, koska raportoitavat tiedot eivät ole olennaisia ja toisaalta niiden esittäminen maittain voisi vaarantaa luottamuksellisten tietojen julkitulon, kuten esimerkiksi asiakastietojen tai hinnoittelun osalta. Konsernin näkökulmasta raportoitavien tietojen määrä ei ole olennainen, kun yksittäisen maan osalta maksettavien verojen määrä on enintään viisi miljoonaa euroa.

Konsernilla on toimintaa yhdessätoista maassa. Näiden lisäksi Postilla on yhtiöitä maissa, joissa konserni ei harjoita enää liiketoimintaa. Olennaisuusrajaa arvioitaessa on epäolennaisuuden rajana pidetty yhden miljoonan euron liikevaihtoa kunkin yksittäisen tytäryhtiön osalta. Tämänkaltaiset yhtiöt on jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska yhtiöiden maksamien verojen määrä on vähäinen suhteessa konsernin antamiin tietoihin. Kyseisenkaltaiset yhtiöt sijaitsevat Skandinavian ja muiden maiden ryhmissä. Postilla ei ole toimintaa tai yhtiöitä veroparatiiseiksi luokitelluissa maissa, joissa yhteisön tuloverokanta on merkittävästi Suomen yhteisöverokantaa alhaisempi. Alla esitetyt tiedot perustuvat erillisyhtiöiden tilinpäätöksiin eikä tietoja ole konsolidoitu.

Konsernin verojalanjälki

 

2017, milj. euroa

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Liikevaihto

1 289,2

118,8

124,9

114,2

Tulos ennen veroja

-34,5

-20,1

2,4

-1,8

Henkilöstön määrä

13 599

2 243

195

795

Maksettavat verot yhteensä

29,0

7,8

4,1

3,0

Tilitetyt verot yhteensä

238,8

10,7

13,6

5,6

Saadut julkiset tuet

0,0

0,0

0,0

0,1

         
 
    

2016, milj. euroa

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Liikevaihto

1 261,9

104,6

133,2

107,7

Tulos ennen veroja

-191,3

-3,2

7,2

0,5

Henkilöstön määrä

14 141

2 468

375

1 539

Maksettavat verot yhteensä

46,3

6,8

5,0

3,4

Tilitetyt verot yhteensä

261,7

8,0

16,7

6,8

Saadut julkiset tuet

0,1

0,0

0,0

0,1

Konsernin veroasema 2017

Konsernin efektiivinen verokanta vuonna 2017 oli -20.0 % (2016: 21,5 %). Efektiiviseen verokantaan lasketaan suoriteperusteiset tuloverot ja laskennallisten verojen muutokset. Verokannan määrään vaikuttivat merkittävästi verotuksessa vähennyskelvottomat tappiot liikearvon arvonalennuksesta ja myydyn liiketoiminnan myyntitappiosta. Konsernin suoriteperusteiset tuloverot tilikaudella ilman laskennallisten verojen muutosta olivat 7.0 milj. euroa.

Posti Group Oyj:llä on vireillä useita oikaisuvaatimuksia Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnassa. Oikaisuvaatimukset liittyvät pääosin vuosina 2014 ja 2015 yhtiöön sulautuneiden ulkomaisten tytäryhtiöiden tappioiden käytettävyyteen Suomessa. Tappioiden kokonaismäärä on noin 59 miljoonaa euroa. Oikaisuvaatimusten käsittely on edelleen kesken oikaisulautakunnassa.

Posti konsernin suomalaisissa yhtiöissä tehtiin vuosina 2016 ja 2017 verotarkastus. Tarkastuskertomusten perusteella konserniin kuuluvat suomalaiset yhtiöt joutuvat maksamaan noin 0,3 miljoonan euron edestä arvonlisäveroja, viivästyskorkoja ja veronkorotuksia. Posti pitää tarkastuskertomuksissa olevia havaintoja pääosin perusteettomina sekä virheellisinä ja on tehnyt niistä oikaisuvaatimuksen Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnalle.

Konsernin maksettavat verot verolajeittain ja maaryhmittäin

 

Maksettavat verot 2017,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Tuloverot

6 798

6 368

414

15

1

Kiinteistöverot

2 338

1 331

1 007

0

0

Työnantajamaksut

19 092

5 648

6 397

4 132

2 915

Ympäristöverot

13 838

13 799

0

0

39

Muut verot

1 830

1 830

0

0

0

           

Maksettavat verot 2016,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Tuloverot

18 254

17 878*

319

16

41

Kiinteistöverot

2 868

1 931

937

0

0

Työnantajamaksut

24 956

11 035

5 585

4 976

3 360

Ympäristöverot

13 516

13 482

0

0

34

Muut verot

1 970

1 970

0

0

0

           

* Sisältää 10 188 tuhatta euroa tuloveroja, jotka on maksettu vuoden 2016 aikana, mutta kohdistuvat vuoteen 2015.

           
           

Konsernin tilittämät verot verolajeittain ja maaryhmittäin


Tilitetyt verot 2017,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Arvonlisäverot

153 761

137 577

7 176

7 965

1 043

Palkkaverot

114 683

101 260

3 246

5 677

4 500

Muut verot

336

19

309

0

8

      

Tilitetyt verot 2016,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Arvonlisäverot

165 150

148 659

4 862

10 083

1 546

Palkkaverot

127 560

112 920

2 878

6 627

5 135

Muut verot

548

165

300

0

83

      
09