Vuosi 2017

Henkilöstön kehittäminen

Posti on Suomen suurin yksityinen työnantaja. Työyhteisönä Posti on tasavertainen, kansainvälinen, monimuotoinen ja erilaisia ihmisiä arvostava.

Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa ja uutta kasvua haettaessa ilmenee uusia osaamisvaatimuksia. Posti kehittää henkilöstön osaamista uusissa palveluissa ja kykyä vastata digitalisoituvan liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Tarpeita kartoitetaan henkilökohtaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa.

Postin onnistuneen ja tuloksellisen toiminnan lähtökohtana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Työssä kehittymistä tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia oppia uusia taitoja työn kautta, tukemalla itseopiskelua sekä järjestämällä erilaisia valmennuksia. Digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää uutta tietotaitoa, uuden oppimista sekä kykyä mukautua nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Esimies- ja asiantuntijatasolla panostetaan erityisesti muutosjohtamisen tukemiseen. Tuotannossa jatketaan esimiesten lähijohtamisen valmennusohjelmaa, panostaen alueellisuuteen ja koulutettavien teemojen ajankohtaisuuteen. Hyvä johtaminen näkyy tuottavuuden parantumisen lisäksi ihmisten sitoutumisessa, hyvinvoinnissa ja osaamisen kehittymisessä.


Vastuullinen työnantaja

Postin VOICE nimellä tunnettu henkilöstökysely on suunnattu kaikille työntekijöille. Kysely toteutettiin syyskuussa Suomessa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kyselyyn vastasi yli 11 200 postilaista, mikä on 70 prosenttia henkilöstöstä (vuonna 2016: 70 prosenttia).

Kyselyn kaikki osa-alueet paranivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Omistautumisindeksi oli 39 prosenttia (38 prosenttia) ja suorituksen mahdollistamisindeksi 54 prosenttia (52 prosenttia). Omistautumisindeksi kertoo, missä määrin henkilöstö on motivoitunut myötävaikuttamaan ja halukas ponnistelemaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituksen mahdollistamisindeksi mittaa sitä, missä määrin organisaatio on sitoutunut tuottamaan erinomaista asiakaspalvelua, korkealaatuisia tuotteita/palveluita ja perustamaan toimintansa jatkuvan parantamisen käytäntöihin.

Kyselyn tulokset on käsitelty johtoryhmissä. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan nousi muutama yhteinen teema: tekemisen priorisointi, positiivisten asioiden esiintuominen, johdon jalkautuminen arkeen ja vuoronpuhelun lisääminen organisaatiossa.

OpusCapitassa toteutettiin Great Place to Work -konseptin mukainen Trust Index -henkilöstökysely loppuvuodesta 2017. Kyselyyn vastasi 319 henkilöä, mikä on 80 prosenttia (84 prosenttia) henkilöstöstä. Trust Index -kysely pohjautuu ajatukselle, että hyvässä työpaikassa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä. Kysely mittaa työntekijän näkökulmasta näiden osa-alueiden toteutumista ja johtamiskulttuuria yrityksessä. Vuoden 2017 Trust Index on 62 prosenttia. Tulos laski edellisestä kyselystä, mutta organisaation uudelleenjärjestelyistä johtuen sisäinen vertailu ei relevantti. OpusCapita vertaa onnistumistaan Euroopan suurimpiin monikansallisiin yrityksiin. Tavoitteena on nostaa onnistuminen yli 80 prosenttiin.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja

Postin kesätyöpaikkoihin saapui yhteensä 9500 hakemusta. Posti tarjosi kesätyön noin 2400 henkilölle eri puolilla Suomea. Suurin osa kesätyöntekijöistä työskenteli postin- ja lehdenjakelussa. Lisäksi heitä työskenteli lajittelussa, kuljetuksessa, varastoissa, asiakaspalvelussa ja hallinnossa.

Edellisvuosien tapaan, Posti oli jälleen mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Sen myötä Posti on sitoutunut noudattamaan hyvän kesätyönantajan periaatteita.

Kesätyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Posti haluaa tarjota nuorille ainutlaatuisia kokemuksia ja monipuolisia työtehtäviä. Iso osa Postin kesäntyöntekijöistä on opiskelijoita, joista monet palaavat kesätöihin yhä uudestaan.


Monikulttuurinen työnantaja

Postilla on pitkä kokemus monimuotoisuusjohtamisesta ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämisestä. Työntekijämme pelkästään Suomessa edustavat yli 80:aa eri kansalaisuutta.

Vuoden 2017 aikana Posti järjesti yhteistyössä Helsingin ja Vantaan Ohjaamojen kanssa kaksi rekrytointitilaisuutta, joiden kautta vakituiseen työsuhteeseen pääkaupunkiseudun varhaisjakeluun pääsi noin 30 henkilöä. Nuorten Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa monipuolista tietoa ja neuvontaa muun muassa urasuunnitteluun, koulutukseen ja työllistymiseen liittyen.

Posti on ollut Suomen monimuotoisuusverkoston jäsen vuodesta 2012 alkaen. Allekirjoitimme tuolloin ensimmäisten joukossa Suomen monimuotoisuussitoumuksen. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky ja uskonto.