Vuosi 2017

Matkalla kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Postin tavoitteena on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista siten, että työntekijät ovat motivoituneita ja voivat hyvin. Työhyvinvoinnin käytännön varmistaminen on osa esimiesten jokapäiväistä työtä. Jokaisella postilaisella on mahdollisuus vaikuttaa sekä omaansa, että työyhteisön hyvinvointiin.

Postin tavoitteena on tarjota työntekijöilleen terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Työturvallisuuden edistämisessä ennakoiva työ on keskiössä. Tapaturmien ehkäiseminen on meidän kaikkien vastuulla.

Säästä riippumatta posti jaetaan vähintään neljänä päivänä viikossa. Työtapaturmia sattuu edelleen valitettavan paljon. Vuonna 2017 tilastoitiin 1905 tapaturmaa (vuonna 2016: 1 845). Luvut pitävät sisällään työpaikalla sekä työmatkalla sattuneet poissaoloon johtaneet tapaturmat.


Työturvallisuuden parantaminen ja edistäminen ovat tärkeitä kehityskohteita Postissa. Työtä tehdään johdonmukaisesti, kolmella osa-alueella:

  1. Systemaattisuus työturvallisuuden johtamisessa
  2. Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
  3. Menettelyt, työtavat ja työkalut

Hyvällä turvallisuuden johtamisella, henkilöstön osaamisella sekä työturvallisuusasioiden esillä pitämisellä parannamme hyviä käytäntöjä ja kehitämme kulttuuria. Oikeilla työkaluilla ja menetelmillä varmistetaan työn sujuvuus.

Olemme Postissa sitoutuneet seuraaviin työturvallisuuden periaatteeseen:

  1. Turvallisuus ensin
  2. Postin johtajat ja esimiehet ovat vastuussa työturvallisuusjohtamisesta
  3. Turvallisuus alkaa minusta
  4. Koko organisaatiomme on sitoutunut tekemään yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi
  5. Turvallisuustyö Postissa on johdonmukaista ja järjestelmällistä

Toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen

Turvallinen toimintaympäristö perustuu turvallisuusriskien hallintaan. Työpaikkaselvitykset ja riskienarvioinnit ovat jatkuvaa tekemistä.

Postissa otetaan käyttöön Posti -tasoiset työturvallisuuden minimivaatimukset systemaattisuuden parantamiseksi sekä työmenetelmien yhtenäistämiseksi. Näitä kehitetään jatkuvasti ja niiden noudattamista arvioidaan sisäisten arviointiprosessien avulla.

Vuonna 2016 Posti aloitti Markkinointi-instituutin kanssa työturvallisuusjohtamiseen painottuvan johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtääviä JET -koulutukset. Ensimmäinen ryhmä valmistui syksyllä 2016, toinen ryhmä aloitti opinnot keväällä 2017. Koulutus on suunnattu esimiehille, mukana on yli 20 opiskelijaa. Ohjelman tulokset näkyvät koko työyhteisössä. Ohjelmaan osallistujat edistävät ja vahvistavat osaltaan työturvallisuuden toimintatapoja ja näin rakentavat työturvallisuuskulttuuria.

Postissa koulutettiin vuoden 2017 aikana lähes 350 työturvallisuuskorttia kuljetuksen ammattilaiselle sekä 120 korttia esimiestehtävissä toimiville. Lisäksi järjestimme postin autojakelua tekeville henkilöille ajotapavalmennusta. Valmennuksiin osallistui jakajia Keski-Suomesta sekä pääkaupunkisedulta. Teoriaa ja käytännön ajoharjoituksia sisältyviä koulutusryhmiä oli syksyn aikana 8. Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan ajotapaindeksiä seuraamalla.


Syksyn 2017 aikana Postissa pilotoitiin muutamaa mobiilisovellusta työturvallisuuden raportointiin ja hallintaan. Tarkoituksena on aktivoida ja osallistaa henkilöstöä havaintojen tekemiseen sekä vähentää raportointiin käytettävää aikaa.

Loppuvuodesta 2017 aloitimme koko henkilöstölle suunnatun kampanjan liukastumisten ehkäisemiseksi. Osana kampanjan viestintää perustimme työntekijöille Facebook ryhmän, missä työntekijät, esimiehet ja asiantuntijat voivat keskustella yleisesti turvallisuudesta, parhaista käytännöistä sekä jakaa kelivaroituksia.

Palkitulla älyliikennekokeilulla kohti turvallisempaa liikennettä

Posti osallistui keväällä 2017 älyliikennekokeiluun, jossa tutkittiin mahdollisuuksia parantaa autoilun turvallisuutta digitalisaation keinoin. TTS Työtehoseuran ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n varustelemassa Postin rekassa oli erilaisia kameroita ja antureita, joiden kautta kuljettaja sai reaaliaikaisesti tietoa keliolosuhteista ja mahdollisista esteistä tiellä. Tulevaisuudessa tieto on mahdollista jakaa kaikkien tiellä liikkujien kesken.

Seuranta vertasi lisäksi automaattisia havaintoja kuljettajan reaktioihin. Seurantalaitteiden tuottaman tiedon luotettavuus on oleellista tulevaisuuden ajoneuvojen automaatiotoiminnoissa eli robottiautoissa. Seurantaa tehtiin normaalissa työajossa kolmen kuukauden ajan Helsingin ja Oulun välillä. Postin auto oli ajossa 540 kilometrin reitillä 20 tuntia vuorokaudessa.