Vuosi 2017

Työkykyjohtamisella saatu aikaan hyviä tuloksia

Posti on toimialana isossa murros- ja muutosvaiheessa, minkä johdosta henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen ja tukemiseen panostetaan jatkuvasti. Työkykyjohtamisen onnistumisessa esimiehillä, työkykyasiantuntijoilla ja työterveyshuollolla on erityisen tärkeä rooli. Vuonna 2017 onnistuttiin monin tavoin erilaisissa työkyvyn varmistamiseen liittyvissä toimenpiteissä, minkä seurauksena Postin sairauspoissaoloprosentti kääntyi laskuun ollen 5,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 6,6 prosenttia.

Jokaisella on vastuu omasta hyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä. Työpaikalla työkyvyn varmistamisessa vastuu on aina esimiehellä, ja työkyvyn tukemisen kannalta tärkeitä ovat ne toimenpiteet, joista esimies ja työntekijä yhdessä sopivat. Esimiehen kanssa voidaan sopia esimerkiksi apuvälineiden käytöstä, lyhytkestoisista työjärjestelyistä tai lisäosaamisen hankkimisesta. Esimiehen lisäksi tukena työkyvyn varmistamisessa ovat HR-päälliköt, työkykypäällikkö, työkykyasiantuntija, työsuojeluhenkilöstö sekä työterveyshuolto.

Postissa on käytössä OmaTyöterveys -puhelinpalvelu, joka on jokaisen postilaisen ensikontakti työterveyshuoltoon. Puhelinpalvelussa ammattilaiset kartoittavat työntekijän tilanteen, antavat terveyteen liittyvää neuvontaa, myöntävät lyhyen sairauspoissaolon ja tarvittaessa ohjaavat työterveyshuollon vastaanotolle. Uuden palvelun myötä työntekijän ei tarvitse matkustaa sairaana käydäkseen työterveyshuollossa tilanteissa, joissa ei ole tarvetta vastaanottokäynneille, vaan kotihoito ja lepo ovat riittävä hoito.

Esimiehillä on käytössään EsimiesKompassi -järjestelmän poissaolohallinnan ja työkyvyn johtamisen tueksi. Palaute on ollut positiivista, ja työkyvyn johtamisjärjestelmästä on saatu konkreettista apua työkyvyn päivittäiseen johtamiseen.

Työterveyshuollon palvelujen ohella Posti tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia hyvinvoinnin palveluja. Näitä ovat erilaiset liikuntapalvelut ja omaehtoisen liikunnan tuki sekä työpaikkaruokailun tuki.


920 000 euroa työhyvinvointiin

Postissa on vuodesta 2006 ollut työhyvinvointisäätiö, jonka tarkoituksena on edistää viestinvälitys- ja logistiikka-alan henkilöstön pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään sekä tukea Posti Groupin Suomen yhtiöiden (myös OpusCapitan) palveluksessa olevien ja eläkkeelle siirtyneiden sekä perheenjäsenten fyysistä ja henkistä kuntoa ja kuntoutusta sekä siihen liittyvää loma- ja liikuntatoimintaa.

Säätiön toiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: henkilöstön työhyvinvointia parantaviin toimiin ja tutkimustoimintaan. Työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä ovat kuntoremontit ja muut liikunta-aktiivisuutta lisäävät toimet. Tutkimustoiminnalla pyritään vaikuttamaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työhön ja työolosuhteisiin. Vuoden 2018 toimintakuluiksi arvioidaan muodostuvan kaikkiaan 920 000 euroa.