Vuosi 2017

Eettiset liiketoimintakäytännöt koko toimitusketjussa

Posti on sitoutunut vastuulliseen yritystoimintaan, ja toteuttaa vastuutaan yhteiskunnan, ympäristön ja kaikkien sidosryhmiensä osalta.

Postilla on käytössään koko konsernin kattava yhtenäinen hankintapolitiikka, jossa määritellään hankintatoimintojen ja toimittajayhteistyön johtaminen. Hankintapolitiikka tukee Postin strategiaa, ympäristöohjelmaa sekä yritysvastuun periaatteita. Se linjaa vastuut päätöksenteosta, vastuurajoista sekä asettaa vähimmäisvaatimukset hankintaorganisaatiolle.

Osana vastuullista hankintaa Posti on määritellyt Toimittajien menettelyohjeet (Supplier Code of Conduct). Ne käsittelevät tarkemmin lakien ja säädösten noudattamista, yhtenäisesti noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita, tasavertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevia periaatteita, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa sekä vastuuta ympäristöstä.


Konsernin yhteiskumppanien edellytetään noudattavan Postin linjaamia yritysvastuun periaatteita. Näissä on huomioitu YK:n Global Compactin periaatteet, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Vuonna 2017 otettiin käyttöön uusi strategisen hankinnan applikaatioympäristö, Postin hankintaportaali, jonka tarkoituksena on parantaa toimittajien, hankintatapahtumien sekä hankintasopimusten hallintaa, lisätä automaatiota ja läpinäkyvyyttä sekä parantaa hankinnan, toimittajien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Lisäksi käynnistettiin hanke, jossa otetaan käyttöön uusi e-tilaamissovellus sekä automatisoitu laskunkäsittely Postille.

Hankintaportaali parantaa Postin mahdollisuuksia valvoa toimitusketjun vastuullisuutta. Rekisteröityminen hankintaportaaliin on edellytys sille, että pääsee Postin toimittajaksi. Rekisteröitymisen yhteydessä toimittaja sitoutuu Postin Toimittajien menettelyohjeisiin ja ilmoittaa pyydetyt tiedot laatu- ja ympäristöjärjestelmistään.

Kasvun mahdollistava kumppani

Posti on kategoriajohtamisen kautta tunnistanut keskeiset avaintoimittajat, joiden kanssa kehitetään molemminpuolisen kasvun mahdollistavaa kumppanuutta. Kaiken kaikkiaan Postilla on lähes 8000 toimittajaa, joista noin sata on avaintoimittajia. Avaintoimittajien kanssa Posti haluaa kehittää yhteistä innovaatiotoimintaa, jonka tarkoituksena on saavuttaa molemminpuolista etua tekemällä asioita paremmin ja uudella tavalla.

Posti ostaa suomalaisilta yrityksiltä palveluita ja tuotteita vuosittain yli 600 miljoonalla eurolla. Vuonna 2017 noin 96 prosenttia kaikista Postin hankinnoista Suomessa ostettiin kotimaisilta toimittajilta.

Posti ymmärtää asiakkaidensa tarpeet toimitusketjun vastuullisuudessa ja tavoitteena on auditoida kaikki avaintoimittajat yhtenäisen prosessin ja mallin mukaisesti.


Postin vastuullisuussuoriutuminen jälleen kultatasoa

Posti sai vuonna 2017 kansainväliseltä EcoVadis-tutkimusyhtiöltä kultatason arvion sijoittumisestaan vastuullisuussuoriutumisessa. Pisteillä 72/100 Posti sijoittui EcoVadiksen arvioimien yritysten joukossa maailman parhaimman viiden prosentin joukkoon toimialariippumattomassa vertailussa.

EcoVadis auttaa yrityksiä valvomaan toimittajien ja yhteistyökumppanien käytäntöjä eettisten, sosiaalisten ja ympäristökysymysten saralla yli 110 maassa. EcoVadis arvioi toimittajat vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella.

Posti kuuluu myös Sedexiin (Supplier Ethical Data Exchange), joka on maailman suurin yhteistyöalusta eettisen toimitusketjun tiedon jakamiseen. Sedexillä on yli 38 000 jäsentä, yli 30 teollisuuden alalla ja yli 150 maassa.