Vuosi 2017

Vastuullisuus Postissa

Vastuullisuus on ollut Postin toiminnan kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että alue, jolla toimimme maantieteellisesti, ovat laajentuneet merkittävästi. Sitoutumisemme vastuullisuuteen on tullut yhä tärkeämmäksi – se on osa strategiaamme, perustuu yhteisiin arvoihimme ja myös asiakkaamme edellyttävät sitä meiltä yhä voimakkaammin.

Posti on markkinaehtoisesti toimiva valtionyhtiö, jonka taloudellisen vastuun ytimessä ovat läpinäkyvyys ja kannattavuus. Posti haluaa kasvaa kannattavasti, koska vain taloudellisesti terve yritys voi toteuttaa yritysvastuutaan.

Työyhteisönä Posti on tasavertainen, kansainvälinen, monimuotoinen ja erilaisia ihmisiä arvostava. Postin tavoitteena on tarjota työntekijöilleen terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Työturvallisuuden edistämisessä ennakoiva työ on keskiössä.


Postin ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, suhteutettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Posti on liittynyt mukaan energiatehokkuussopimuskaudelle 2017–2025. Sopimus on vapaaehtoinen sitoumus energiatehokkuuden parantamiseksi.

Posti käyttää kiinteistöissään Suomessa ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Postilla on myös omaa uusiutuvan energian tuotantoa. Vantaan logistiikkakeskuksen katolle asennettiin vuoden 2016 lopussa 1920 aurinkopaneelia. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet hyvää seurantatietoa aurinkoenergian tuotoista.

Posti on tarjonnut Suomessa asiakkailleen jo vuodesta 2011 hiilineutraalin postinjakelun ilman lisämaksua. Tänä päivänä kaikki Postin palvelut Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluita, johon kuuluu myös päästöraportointi asiakkaille.

Yritysvastuun osa-alueet, mittarit ja tavoitteet

Postissa päivitettiin vuonna 2016 yritysvastuun olennaiset osa-alueet ja tavoitteet. Olennaisuusanalyysi koostui tiedonkeruuvaiheesta, joka pohjautui avainhenkilöiden haastatteluun, sidosryhmänäkemyksiin sekä megatrendien että verrokkiyhtiöiden analyysiin. Pohjatyön tulosten perusteella yritysvastuun ohjausryhmä päivitti Postin olennaiset yritysvastuun teemat työpajassa, jonka tulokset vahvistettiinlaajennetussa johtoryhmässä.

Jaamme yritysvastuumme neljään osa-alueeseen: vastuullinen palveluntarjoaja, kestävä liiketoiminta, arvon tuottaminen asiakkaille ja sitoutuneet moniosaajat. Alla olevassa kuvassa on avattu kunkin osa-alueen sisältöä tarkemmin sekä kerrottu mittareista ja tavoitteista.

Yritysvastuun mittarit ja tavoitteet

 

Yritysvastuun osa-alue

Mittari

Kuvaus

Toteuma 2017

Tavoite 2020

Kestävä liiketoiminta

Liiketulos (oikaistu), %*

Liiketulos prosentteina liikevaihdosta. Liiketulos on tuloslaskelman tulos, kun liikevaihdosta on vähennetty kaikki kulut ja poistot, mutta ei vielä rahoituseriä eikä veroja.

2,6 %

4 %

Vastuullinen palveluntarjoaja

Palvelu-pisteiden määrä

Postin tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen valinta postin ja logistiikan palveluissa. Tavoitettavuus ja luotettavuus ovat Postin liiketoiminnan ytimessä. Palvelupisteiden määrä sisältää Postin omat ja yhteistyökumppaneiden ylläpitämät postit, pakettiautomaatit, noutopisteet ja yrityspisteet.

1 458

2 500

Sitoutuneet moniosaajat

Omistautu-misindeksi

Omistautumisindeksi sisältää neljä osa-aluetta, jotka mittaavat ylpeyttä, tyytyväisyyttä, suositteluhalukkuutta ja sitoutumista.

39 %

-

Ympäristövastuu

Hiilidioksidi-päästöt

Postin ympäristöohjelman keskeisenä tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen alentaminen 30 % vuoteen 2020 mennessä (vertailukohtana vuosi 2007; päästöt laskettuna suhteessa liikevaihtoon).

-17 %

-30 %

* Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä