Vuosi 2017

Vastuullisuuden johtaminen

 

Postissa yritysvastuu ja vastuullisuus ovat osa päivittäistä tekemistä, johtamista ja riskienhallintaa. Johtaminen perustuu yrityksessämme konsernin yhteisiin arvoihin, joita ovat menestyminen asiakkaan kanssa, kehittyminen ja innovointi, vastuun ottaminen sekä yhdessä onnistuminen. Hyvä johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista ja positiivista työilmapiiriä.

Postin arvot ovat myös yritysvastuuperiaatteiden pohjana. Postin vastuullisuuslinjauksissa on huomioitu YK:n GlobalCompactin periaatteet, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs). Global Compact -periaatteet sisältävät ihmisoikeuksia, ympäristöä ja korruptiota koskevaa itsesääntelyä. YK:n ohjaavat periaatteet täsmentävät yrityksen ihmisoikeusvastuuta edellyttäen yritykseltä ihmisoikeuksien kunnioittamista. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät linjauksia kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Toiminnassaan Posti on sitoutunut vastuullisiin ja eettisiin toimintatapoihin. Henkilöstölle suunnatut Työntekijän toimintaohjeet käsittelevät tarkemmin lakien ja säädösten noudattamista, noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita, tasavertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevia periaatteita, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa sekä vastuuta ympäristöstä. Työntekijän toimintaohjeessa kuvataan tarkemmin myös periaatteet ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista. Ohjeissa on myös määritelty käytössä olevat anonyymit raportointikanavat, joiden kautta työntekijät voivat luottamuksellisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä tai muista epäkohdista.

Myös Postin yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan Postin linjaamia yritysvastuun periaatteita. Toimittajien menettelyohjeet käsittelevät tarkemmin lakien ja säädösten noudattamista, noudatettavia hyviä liiketoimintaperiaatteita, tasavertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevia periaatteita, eturistiriitojen välttämistä, epäeettisten kauppatapojen kieltoa sekä vastuuta ympäristöstä.

Yritysvastuu on Postin sidosryhmäjohtajan vastuulla. Sidosryhmäjohtaja on konsernin laajennetun johtoryhmän jäsen. Yritysvastuuasioita käsitellään vähintään kerran vuodessa hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja laajennetussa johtoryhmässä.


 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet* posti- ja logistiikka-alalla

Posti on aktiivisesti mukana kansainvälisen postijärjestö IPC:n vastuullisuustyössä. Vuonna 2017 IPC selvitti laajassa sidosryhmätutkimuksessa sidosryhmien näkemyksiä ja odotuksia liittyen posti- ja logistiikkatoimialan vaikutusmahdollisuuksiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Selvityksen tuloksena viisi kestävän kehityksen tavoitetta nousivat selvästi kärkeen:

  • 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
  • 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
  • 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat
  • 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
  • 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

* YK:n jäsenmaat sopivat 25.–27.9.2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti.

 

Yritysvastuun riskien hallinnointi

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on tukea Postin strategisten tavoitteiden ja muiden avaintavoitteiden saavuttamista suojaamalla niitä yllättäviltä riskeiltä. Riskienhallinta tukee myös liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä sekä konsernin yrityskuvaa. Tämän takia prosessi suunnitellaan tukemaan strategia- ja vuosisuunnitteluprosessia.

Riskienhallintayksikkö valmistelee ohjeistuksen ja tukee johtoa sen käyttöönotossa. Johto vastaa kaikissa konserniyhtiöissä liiketoimintaan liittyvien riskien hallinnasta.

Yritysvastuuseen liittyvät riskit päivitetään vähintään kahdesti vuodessa osana Postin kokonaisvaltaista riskienhallinnan prosessia. Ne raportoidaan omana kohtanaan konsernin riskiraportissa. Yritysvastuuseen liittyvät riskit käsitellään yritysvastuun ohjausryhmässä, konsernin johtoryhmässä sekä Posti Group -konsernin hallituksessa ja hallituksen tarkastusvaliokunnassa.

Yritysvastuuseen liittyviä riskejä ovat esimerkiksi: mahdolliset tietovuodot ja turvallisuuspoikkeamat sekä mahdolliset onnettomuudet, jotka aiheuttavat mittavia henkilö- tai ympäristövahinkoja.

Posti käsittelee kaikkia tietoja luottamuksellisesti ja tietoturvavaatimukset huomioiden. Erityisen tärkeitä suojattavia kohteita ovat asiakas- ja henkilöstötiedot, Postin ja sen liikekumppaneiden liike- ja ammattisalaisuudet sekä niitä tukevat järjestelmät ja liiketoimintaprosessit.Tietosuoja on Postin liiketoiminnassa ratkaisevan tärkeä. Postin yritysturvallisuuspolitiikat määrittelevät kaikissa maissa noudatettavan minimitason. Ne huomioivat asiakkaiden, toimintaympäristön ja riskienhallinnan asettamat vaatimukset tietoturvallisuudelle.