Vuosi 2017

Vihreän logistiikan edelläkävijä

Postin ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristöjohtamisen standardit, erityisesti ISO 14 001, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset, YK:n Global Compact -periaatteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs).

Ympäristöasioita käsitellään sekä laajennetussa johtoryhmässä että tarkastusvaliokunnassa vähintään kerran vuodessa osana laajempaa yritysvastuuraportointia. Yritysvastuun ohjausryhmä määrittää ympäristötyön tavoitteen. Liiketoimintaryhmät määrittävät tarkemmat toimintaohjelmat osana johtamismalliaan. Postin Laatu -ja ympäristöpolitiikka kattaa kaikki toimintamaat.

Henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista edistetään koulutusten ja perehdytyksen kautta osana ISO 14 001-johtamisjärjestelmää. Ympäristöasiat ovat säännöllisesti esillä myös sisäisen viestinnän kanavissa. Sertifioidut ympäristöjärjestelmät kattoivat vuoden 2017 lopussa 87 prosenttia (83 prosenttia) konsernin henkilöstöstä. Myös Venäjän varastoissa on ISO 14 001 -mukainen ympäristöjärjestelmä.


Postin ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, suhtautettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Vuonna 2017 Postin päästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vähentyneet 17 prosenttia. Absoluuttiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 34 000 hiilidioksiditonnia (20 prosenttia) vuodesta 2007 vuoteen 2017.

Kestävän kehityksen turvaamiseksi Posti on sitoutunut:

  • noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja, mukaan lukien ISO 14 001,
  • pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta,
  • pienentämään toimitilojen energiankulutusta,
  • parantamaan kierrätystä ja vähentämään kaatopaikoille kulkeutuvan jätteen määrää,
  • ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä,
  • osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi,
  • varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaa voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa sekä
  • raportoimaan vuosittain ympäristövaikutuksista ja tarjoamaan työntekijöille tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla.


Työvaatteiden kierrätys

Postissa on käytössä kierrätysmalli arvokkaiden ja käyttökelpoisten työvaatteiden mahdollisimman pitkän elinkaaren turvaamiseksi. Ylimääräiset käyttökelpoiset työvaatteet lähetetään työvaatetoimittajan varastoon. Siellä vaatteet pestään, korjataan ja merkitään kierrätetyiksi. Varastossa kierrätetyt työvaatteet päätyvät pinojen päällimmäisiksi. Tilattaessa uusia työvaatteita saadaan ensimmäisenä kierrätettyjä vaatteita. Kierrätykseen kelpaamattomat työvaatteet päätyvät joko hyödynnettäväksi energiantuotannossa tai sekajätteeksi.

Jätteiden hyötykäyttöaste jo 99 prosenttia

Posti on keskittänyt jätehuoltopalvelut yhdelle toimijalle Suomessa. Tämä takaa energia- ja kustannustehokkuuden. Jätehuollon tavoitteena on lisätä hyötykäyttöjätteen määrää ja minimoida kaatopaikkajätteen määrä. Postin tavoitteena on parantaa höytykäyttöastetta yhdellä prosentilla joka vuosi. Vuonna 2017 hyötykäyttöaste oli 99 prosenttia ja kierrätysaste 65 prosenttia. Jokaisella ISO 14001 -sertifioidulla toimipisteellä on dokumentoitu jätehuoltosuunnitelma. Se sisältää listauksen kiinteistössä kerättävistä jakeista, niihin liittyvistä toimintamalleista ja kuvan keräysastioiden sijoittelusta kiinteistössä. Jätemäärät jakeittain on esitelty tarkemmin Tunnusluvuissa.